Brief regering; Interventie individuele klachtprocedures MH17 EHRM - Vliegramp MH17 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 20 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

33 997

Vliegramp MH17

Nr. 138

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 mei 2019

Hierbij informeer ik uw Kamer, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, over het voornemen te interveniŽren in individuele klachtprocedures tegen de Russische Federatie.

Op 4 april jl. heeft Nederland een uitnodiging ontvangen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) om te interveniŽren in de individuele klachtprocedures die (mede) namens Nederlandse nabestaanden tegen Rusland zijn ingediend bij het EHRM met betrekking tot het neerhalen van vlucht MH17. Het betreft de klachten Ayley and Others v. Russia (no. 25714/16) en Angeline and Others v. Russia (no. 56328/18).

Op grond van artikel 36 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) hebben staten waarvan een onderdaan verzoeker is het recht om te interveniŽren. Omdat er in de twee klachten tegen de Russische Federatie meerdere klagers de Nederlandse nationaliteit hebben, is Nederland uitgenodigd om te interveniŽren.

Nederland zal gebruik maken van het recht om te interveniŽren. Binnen een nog nader door het EHRM te bepalen termijn zal de interventie worden ingediend.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

kst-33997-138 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 33 997, nr. 138


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.