Brief regering; Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de Mededeling COM (2019) 163 betreffende verdere versterking van de rechtsstaat in de Unie - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 20 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

22 112

Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 2795

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 mei 2019

Hierbij meld ik u dat het BNC-fiche inzake de Mededeling COM(2019)163 i betreffende verdere versterking van de rechtsstaat in de Unie niet binnen de daarvoor gestelde termijn van zes weken naar uw Kamer kan worden verzonden. Het fiche zal uw Kamer uiterlijk eind mei worden toegezonden.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

kst-22112-2795 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 22 112, nr. 2795


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.