Brief regering; Reactie op verzoek commissie inzake onderzoek naar dubbel stemrecht voor langdurig aandeelhouderschap - Modernisering van het ondernemingsrecht - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 15 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

29 752

Modernisering van het ondernemingsrecht

Nr. 13

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 mei 2019

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid, verwijs ik voor het onderzoek naar dubbel stemrecht naar de Voortgangsbrief modernisering van het ondernemingsrecht, bladzijde 10, die op 20 december 2018 naar uw Kamer is gestuurd (zie Kamerstuk 29 752, nr. 12).

Zoals ik heb toegezegd tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot implementatie van de richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders (Kamerstuk 35 058) op 27 maart 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 67, item 8), zal dit onderwerp na de zomer worden besproken met stakeholders in het kader van de modernisering van het NV-recht. Ik zal uw Kamer verslag doen van de uitkomsten van deze bijeenkomst.

De Minister voor Rechtsbescherming,

  • S. 
    Dekker

kst-29752-13 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 752, nr. 13


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.