Brief regering; Geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor het onderdeel Sport van 23 mei 2019 - Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 24 augustus 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

21 501-34

Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Nr. 312    BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 mei 2019

Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) voor het onderdeel Sport, dat op donderdag 23 mei 2019 plaatsvindt, onder het Roemeens voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in Brussel.

Ik wijs u erop dat, zoals te doen gebruikelijk, over de definitieve standpuntbepaling van Nederland nog afstemming in de ministerraad zal plaatsvinden.

In de bijlage worden de onderwerpen nader toegelicht en treft u per onderwerp het doel van de Raadsbehandeling, de inhoud van het onderwerp, de inzet van Nederland en een indicatie van het krachtenveld aan.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins kst-21501-34-312 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

GEANNOTEERDE AGENDA OJCS-RAAD 23 MEI 2019 - SPORT

Sport - Donderdag 23 mei

Voor het sportdeel tijdens de Raad staan de volgende onderwerpen geagendeerd:

 • Raadsconclusies: Toegankelijkheid van Sport voor Mensen met een Beperking
 • Raadsresolutie: Vertegenwoordiging van Lidstaten in WADA Foundation Board
 • Beleidsdebat over de Deelname van Kinderen en Jongeren aan Sport

Raadsconclusies: Toegankelijkheid van Sport voor Mensen met een Beperking

Doel en Inhoud Raadsbehandeling

Het doel van deze raadsbehandeling is het vaststellen van de Raadsconclusies over de toegankelijkheid van sport voor mensen met een beperking. De lidstaten worden onder andere uitgenodigd om:

 • sociale bewustwordings- en educatieve campagnes te ondersteunen die deelname van volwassenen en kinderen met een beperking aan (reguliere) sportactiviteiten promoten;
 • training van sportdocenten, coaches en ander sport personeel te ondersteunen;
 • zorg te dragen voor de toegankelijkheid van sportinfrastructuur (evenementen en faciliteiten);
 • (waar mogelijk) inclusieve sportprogramma's op scholen te promoten
 • kennis en ervaring met andere lidstaten te delen.

Daarnaast nodigen de Raadsconclusies de lidstaten en de Europese Commissie onder meer uit om: waar nodig te overwegen om financiële steun te bieden aan organisaties gericht op sport promotie voor mensen met een beperking; acties (op EU-niveau) gericht op het verzamelen van data en statistieken m.b.t. mindervaliden en sport te ondersteunen; en positieve resultaten rondom de sociale inclusie van mensen met een beperking in sport te delen. De raadsconclusies nodigen de Europese Commissie uit om sport te blijven betrekken bij het beleid voor mensen met een beperking en voort te bouwen op de opgedane ervaring bij de implementatie van de European Disability Strategy.

De raadsconclusies bieden zinvolle suggesties aan de lidstaten en de Europese Commissie en nemen de subsidiariteit nadrukkelijk in acht.

Achtergrond

De verwachting is dat er 2020, 120 miljoen Europeanen met beperkingen zijn.

De EU promoot gelijke kansen en vrije toegang voor mensen met een beperking.

Mensen met een beperking lopen een groter risico op socio-economische achterstanden zoals lagere inkomens, sociale isolatie, discriminatie op de arbeidsmarkt, beperkte toegang tot vervoer, beperkte educatieve mogelijkheden, en gezondheid gerelateerde aspecten. Deze factoren bemoeilijken de deelname van mindervaliden aan sportactiviteiten. Hierbij spelen de volgende uitdagingen:

 • Beperkte mobiliteit en pijn bij het beoefenen van sport wat o.a. kan resulteren in een gebrek aan zelfvertrouwen;
 • Beschikbaarheid van specialistische kennis bij sportdocenten en coaches;
 • Beschikbaarheid van toegankelijke sportfaciliteiten en evenementen;
 • Financiële kosten van gespecialiseerde sportuitrusting en/of diensten.

Sportactiviteiten kunnen zo worden ingericht dat mensen met allerhande beperkingen toch deel kunnen nemen. Sport zorgt daarmee voor sociale inclusie en de integratie van minderheden en gemarginaliseerden. Tevens kan het bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid van mindervaliden en sociale inclusie bevorderen. Zeker wanneer er vanaf jonge leeftijd sport wordt beoefend heeft dit een positief effect op de motorische ontwikkeling.

Grote sportevenementen voor mensen met een beperking worden ook steeds populairder bij het grote publiek, zoals de Zomer en Winter Paralympische Spelen. De media-aandacht rondom dergelijke evenementen kan mensen met en zonder beperking inspireren om te gaan sporten.

Inzet Nederland

Nederland steunt de raadsconclusies en benadrukt het belang van een balans waarbij mensen met een beperking ook dichtbij huis en in de gewenste tak van sport moeten kunnen sporten. Daarnaast zet Nederland zich in om integratie op clubniveau tussen valide sporters en sporters met een beperking te bevorderen.

Indicatie krachtenveld Raad en Europees parlement

Alle lidstaten kunnen zich vinden in de voorgestelde raadsconclusies.

Raadsresolutie: Vertegenwoordiging van Lidstaten in WADA Foundation Board

Doel en Inhoud Raadsbehandeling

Doel van de raadsbehandeling is het vaststellen van de Raadsresoluties over de vertegenwoordiging van lidstaten in de World Anti-Doping Agency (WADA) Foundation Board en de coördinatie van de positie van lidstaten voorafgaand aan WADA en Ad Hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency (CAHAMA) bijenkomsten. In de raadsresoluties worden de voorwaarden en procedures rondom de vertegenwoordiging van de EU in de WADA en CAHAMA uiteengezet.

Achtergrond

In het Europese segment van de WADA Foundation Board zijn 3 van de 5 plaatsen gereserveerd voor ministeriële vertegenwoordigers van EU-lidstaten. Eén plek is gereserveerd voor een Minister van Sport uit een lidstaat behorende tot het huidige Trio-presidentschap; één plek voor een Minister van Sport uit het toekomstige Trio-presidentschap; en de derde plek wordt toegewezen aan een gezamenlijk gekozen sportexpert op ministerieel niveau. De vertegenwoordiger van het huidige Trio-presidentschap zal tijdens de OJCS-raad verslag uitbrengen van de uitkomsten van de WADA-bijeenkomst en een rapport indienen bij de Raadswerkgroep Sport.

De resolutie geeft ook aan dat de Europese Unie (bij aquis-gerelateerde onderwerpen) en de lidstaten hun competenties gecoördineerd in kunnen zetten en een rol spelen bij de voorbereiding, onderhandeling en aanname van de regels, standaarden en richtlijnen van de WADA.

De resolutie biedt deze mogelijkheid, weliswaar met een verzwaarde procedure, ook voor niet-acquis-gerelateerde onderwerpen. De praktische bijdragen op EU-niveau hebben als doel zorg te dragen voor een goede samenwerking; eenheid uitstralen in de externe representatie van de EU.

De uiteindelijke coördinatie van de bredere Europese positie vindt plaats tijdens de CAHAMA, voorafgaand aan WADA-bijeenkomsten. CAHAMA bestaat uit een comité van experts en overheidsvertegenwoordigers van lidstaten van de Raad van Europa voor de coördinatie van standpunten binnen de WADA Foundation Board.

Voor december 2021 zal deze raadsresolutie worden geëvalueerd en indien nodig worden aangepast.

Inzet Nederland

Nederland kan zich vinden in het voorstel van de resolutie, maar blijft wel van mening dat vooral EU acquis-gerelateerde onderwerpen in EU-verband voorbereid worden en bij onderwerpen waarbij een EU-coördinatie een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Dit ter voorkoming van overlap met het werk van CAHAMA.

Indicatie krachtenveld Raad

Alle lidstaten kunnen zich vinden in de voorgestelde resolutie. Tijdens het opstellen ervan concentreerde de discussie zich op de mogelijkheid voor coördinatie van niet-acquis-gerelateerde onderwerpen. Een compromis is gevonden in een zwaardere procedure met verplichte afstemming in COREPER voor dit gecoördineerde standpunt op niet-acquis-gerelateerde onderwerpen.

Beleidsdebat over de Deelname van Kinderen en Jongeren aan Sport

Doel en Inhoud Beleidsdebat

Met het beleidsdebat agendeert het Roemeens Voorzitterschap een discussie tussen bewindslieden en met de Eurocommissaris over de afnemende deelname van kinderen en jongeren aan sport om zo huidige trends te begrijpen die kunnen bijdragen aan een vergroting van de sport deelname in de 21e eeuw.

Hoewel de omstandigheden per lidstaat verschillen, daalt gemiddeld gezien de interesse voor deelname aan sport onder jongeren. Bijna een kwart van de 15 tot 24-jarigen doet niet aan sport; een percentage dat tussen 2009 en 2017 met 7 procent is gestegen. Het Voorzitterschap noemt een aantal factoren die hieraan bijdragen:

 • Concurrentie op de vrijetijdsmarkt: kinderen kunnen uit veel (technische of digitale) activiteiten kiezen die ze veelal thuis of zittend kunnen beoefenen;
 • Sport vormt een analoge ervaring en is dus afhankelijk van de kwaliteit van faciliteiten, sociale interacties met teamgenoten en trainers en coaches om aantrekkelijk te zijn;
 • Kosten voor leden zoals contributie (i.p.v. overheidssteun of sponsoring);
 • Commercialisatie van sport: te veel aandacht voor elite/professionele sport kan de sociale en educatieve functie van reguliere/amateursport ondermijnen;
 • Houding en profiel van de huidige generatie kinderen en jongeren;
 • Onvoldoende aandacht voor sportparticipatie onder meisjes en jonge vrouwen en mensen met een beperking.

Het Voorzitterschap nodigt de lidstaten uit ervaringen en potentiele beleidsoplossingen uit te wisselen aan de hand van onderstaande discussievragen:

 • 1. 
  Hoe kunnen openbare instanties en de sport beweging samenwerken op EU- en lidstaat-niveau om de sportparticipatie van kinderen en jongeren te vergroten? In hoeverre zou een dergelijke samenwerking een uitdaging vormen voor het «autonomie van sport» principe?
 • 2. 
  Welke maatregelen kunnen worden getroffen op EU-niveau om de verbindingen tussen professionele en amateursporten te versterken en de sociale en educatieve functie van sport te ondersteunen?

Inzet Nederland

De Nederlandse overheid voert gerichte programma's uit in goede samenwerking met sportorganisaties en lokale autoriteiten gericht op een vergroting van de sportdeelname van de jeugd en een gezonde leefstijl. Tevens is er aandacht voor de lichamelijke opvoeding op scholen. Op Europees niveau zijn uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden en gezamenlijk onderzoek een gewenste aanvulling op het nationaal beleid. Hoewel Nederland er groot voorstander van is dat verbindingen tussen professionele en amateursport op lokaal niveau sterk blijven, ziet Nederland hier geen uitgesproken taak om dat op EU-niveau te borgen. Uiteraard kan op Europees niveau het belang van het solidariteitsprincipe binnen de sport wel uitgedragen en gepromoot worden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 21 501-34, nr. 312 5


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.