Brief regering; Rectificatie rapport Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie - Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 20 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

28 844

Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

Nr. 179

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 mei 2019

Op 25 april jl. heb ik uw Kamer het rapport aangeboden dat in opdracht van het College van procureurs-generaal (hierna: het College) is opgesteld door de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (hierna: de commissie) (Kamerstuk 28 844, nr. 178).

De commissie heeft het College op 30 april een rectificatie bij dit rapport toegestuurd. Deze rectificatie stuur ik hierbij ook aan uw Kamer1.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-28844-179 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 28 844, nr. 179


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.