Brief regering; Uitstel toezending van informatie over een aantal forensische onderwerpen - Politie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 15 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2019

Vergaderjaar 2018-

29 628 29 279

Nr. 873

Politie

Rechtsstaat en Rechtsorde

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2019

In het Algemeen Overleg van 15 november jl. (Kamerstuk 33 628, nr. 41) over forensisch onderzoek heb ik toegezegd uw Kamer voor het meireces te informeren over enkele aspecten betreffende de nadere uitwerking en implementatie van mijn visie op forensisch onderzoek1 en over de resultaten van de visitatie van het NFI2. Helaas blijkt dat enkele met deze toezeggingen samenhangende concrete resultaten pas na het meireces (namelijk in mei en juni) gereed zullen zijn. Om die reden zal ik uw Kamer voor het zomerreces over de genoemde onderwerpen kunnen berichten.

Met betrekking tot de voortgang van de implementatie van de visie verwacht ik een aantal resultaten. Allereerst is in juni een evaluatie afgerond naar de uitbesteding door het NFI van drie onderzoeksgebieden (drugs, DNA en toxicologisch onderzoek in het kader van de WegenVerkeersWet). Deze evaluatie levert lessen op voor de meest doelmatige wijze van verdeling van forensische werkzaamheden tussen overheidsinstanties, politielaboratoria en (semi)-private labs (sourcing) en daarmee voor nieuw uit te besteden onderzoeksgebieden. De resultaten van deze evaluatie maken het mogelijk om goede impactanalyses op te stellen waarmee kan worden bezien welke andere (delen van) onderzoeken in aanmerking komen voor overdracht aan private of politielabs.

Daarnaast verwacht ik medio juni de resultaten te ontvangen van de tweede driejaarlijkse signalering van het forensisch onderzoek. Overeenkomstig het advies van de commissie Winsemius uit 2013 over de toekomstige inrichting van het forensisch onderzoek, wordt elke drie jaar de strategische voortgang gepeild op terreinen zoals technologische ontwikkelingen, vraagontwikkeling en strategische prioritering.3 De eerste

1    Kamerstukken 29 628 en 29 279, nr. 819.

2    Kamerstukken 29 628 en 29 279, nr. 746.

3    Kamerstuk 33 750 VI, nr. 28.

kst-29628-873 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

driejaarlijkse signalering is in 2016 met uw Kamer gedeeld. 4 De tweede driejaarlijkse signalering wordt op dit moment uitgevoerd door professor Amade M'Charek, hoogleraar antropologie van de wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In haar onderzoek staan twee thema's centraal die bij zullen dragen aan de implementatie van de visie forensisch onderzoek. Professor M'Charek zal onderzoek doen naar sourcing in forensisch onderzoek in een aantal Europese landen om antwoord te krijgen hoe de verdeling van forensisch onderzoek in deze landen eruit ziet. Daarnaast doet zij onderzoek naar de wijze waarop de kwaliteit van forensisch onderzoek in deze landen gewaarborgd wordt.

Tenslotte zal ik vóór het zomerreces de resultaten van de eerste visitatie van de visitatiecommissie en de voortgang van het cultuur- en strategie-traject met u delen. De visitatiecommissie is per 1 februari jl. ingesteld en is van start gegaan met de eerste visitatie van de in totaal drie visitaties. De visitatiecommissie verwacht hierbij eind juni haar rapportage over de eerste visitatie op te leveren.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

4 Kamerstukken 29 279 en 29 628, nr. 328.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 628, nr. 873 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.