Brief regering; Besluiten op bezwaar nav Wob-procedure inzake MH17 - Vliegramp MH17 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 20 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

33 997

Vliegramp MH17

Nr. 136

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2019

Er is met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om openbaarmaking van documenten over een aantal onderwerpen met betrekking tot de vliegramp met de MH17. Dit verzoek was oorspronkelijk gedaan aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid en is vervolgens onder meer doorgezonden naar de Ministeries van Algemene Zaken en van Buitenlandse Zaken.

Door verzoeker is bezwaar aangetekend tegen de Wob-besluiten en het verzoek is op bepaalde punten nader geconcretiseerd. In het kader van deze bezwaarprocedures wordt informatie (gedeeltelijk) openbaar gemaakt. Voor de volledigheid wijs ik u erop dat deze documenten zijn gepubliceerd op rijksoverheid.nl.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

kst-33997-136 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 33 997, nr. 136


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.