Brief regering; Inkomensgegevens politie in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT) over het jaar 2018 - Politie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 15 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

Politie

29 628

Nr. 872    BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 april 2019

Deze week maakt de korpschef van de politie zoals gebruikelijk de inkomensgegevens in het kader van de Wet normering topinkomens (hierna: WNT) over het jaar 2018 bekend. In de bijlage treft u dit overzicht aan1. In deze brief geef ik een toelichting op deze publicatie.

Voor 2018 is de WNT-norm vastgesteld op € 189.000. Voor topfunctionarissen geldt dat de bezoldiging op de WNT-norm wordt genormeerd, tenzij sprake is van overgangsrecht. Voor de overige functionarissen geldt vanuit de WNT geen normering, maar geldt er, indien sprake is van een overschrijding van de WNT-norm, wel een openbaarmakingsplicht.

Het aantal politiefunctionarissen dat meer verdient dan de WNT-norm is vorig jaar gehalveerd van 22 naar 11. De overschrijdingen zijn onder meer toe te schrijven aan de in de cao afgesproken algemene loonstijgingen en de stijging van het werkgeversdeel van de pensioenpremie.

Bij twee van de elf WNT-overschrijdingen gaat het om topfunctionarissen. Zij vallen onder het WNT-overgangsrecht en zullen vanaf 2019 conform het overgangsrecht in drie jaar gaan afbouwen.

De bezoldiging van de overige negen functionarissen, die dus geen topfunctionaris in de zin van de WNT zijn, overschrijdt eveneens de WNT-norm. Hun overschrijdingen zijn mede toe te schrijven aan de arbeidsvoorwaardelijke afspraken die zij hebben gemaakt met de voormalige korpsen. De WNT respecteert deze afspraken. Hun inkomensgegevens worden openbaar gemaakt op functie en niet op naam. Medewerkers van de groep overige functionarissen hebben zich vrijwillig gecommitteerd aan het afbouwen van het inkomen.

Door de in het WNT-overgangsrecht opgenomen afbouw en de hierboven genoemde vrijwillige afbouw zal het aantal WNT-overschrijdingen bij de politie verder dalen. Deze beweging past bij de in het Arbeidsvoorwaar-1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

kst-29628-872 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

denakkoord sector Politie 2018-2020 (Kamerstuk 29 628, nr. 817) gemaakte afspraak dat de WNT-norm zal gelden voor elke politieambtenaar. De rechtspositie zal daartoe worden aangepast.

Voor het eerst wordt dit jaar in de WNT-rapportage ook melding gemaakt van het voorwaardelijk politiepensioen, de zogenaamde Inkoop Max. In het Arbeidsvoorwaardenakkoord sector Politie 2015-2017 (Kamerstuk 29 628, nr. 609) is de afspraak gemaakt dat over een periode van vijf jaar (2018-2022) het voorwaardelijk politiepensioen van medewerkers, dat voor 2006 (en dus ruim voor de totstandkoming van de WNT) is opgebouwd, onvoorwaardelijk wordt gemaakt. Als de WNT-norm hierdoor wordt overschreden moet dit in de WNT-rapportage worden gemeld.

Aangezien voor het aantal WNT-overschrijdingen binnen de politie een dalende lijn zichtbaar is, zal ik u in het vervolg niet meer bij afzonderlijke brief over de WNT-ontwikkelingen binnen de politie informeren. De WNT-cijfers zullen jaarlijks bekend worden gemaakt in het jaarbericht van de politie.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 628, nr. 872 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.