Brief regering; Auditrapport van Xebia met betrekking tot de beveiliging van het vernieuwde C2000 - Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 15 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

25 124

Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

Nr. 95

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2019

Hierbij stuur ik u het volledige auditrapport van Xebia met betrekking tot de beveiliging van het vernieuwde C20001.

Zoals toegezegd in mijn brief van 26 april 2019 zal dit rapport vertrouwelijk ter inzage worden gelegd bij het Centraal Informatiepunt van uw Kamer. Het zal daar beschikbaar zijn tot en met 1 juli 2019.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

kst-25124-95 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 25 124, nr. 95


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.