Brief regering; Rechtspraak en begrijpelijke taal - Rechtsstaat en Rechtsorde - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 15 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

29 279

Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 504    BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2019

Bij de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Handelingen II 2018/19, nr. 27, items 10 en 14) heeft uw Kamer de motie Groothuizen c.s. aangenomen.1 Deze motie verzoekt de regering, met de Raad voor de rechtspraak de mogelijkheden te bespreken om meer begrijpelijke taal in rechterlijke uitspraken te gebruiken en de Kamer per brief te informeren. Ik heb in reactie op de motie toegezegd met de Raad voor de rechtspraak in gesprek te gaan over begrijpelijke taal in rechterlijke uitspraken.

Ik heb hierover met de Raad voor de rechtspraak gesproken. De Raad heeft mij vervolgens op 3 april jl. per brief geïnformeerd over het gebruik van begrijpelijke taal in rechterlijke uitspraken. Hierbij bied ik u deze brief aan2.

Binnen de Rechtspraak is er toenemende aandacht voor het gebruik van begrijpelijke taal zowel in uitspraken als in (publieks)voorlichting. Er zijn verschillende initiatieven die het gebruik van begrijpelijke taal bevorderen. Zo vindt er jaarlijks een uitreiking van de Klare Taal Bokaal plaats aan de opstellers van een begrijpelijk vonnis, is er binnen de opleiding voor rechters aandacht voor begrijpelijke taal en heeft het opleidingsinstituut van de Rechtspraak hiervoor een cursus ontwikkeld. Ook zijn er lokale initiatieven. De Raad voor de rechtspraak stimuleert deze ontwikkelingen en monitort het effect van deze inspanningen. De Raad spreekt waardering uit voor rechtspraakmedewerkers die zijn uitgegroeid tot ware ambassadeurs van het gebruik van klare taal.

1    Kamerstuk 35 000 VI, nr. 58.

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-29279-504 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

De Raad voor de rechtspraak hecht veel waarde aan begrijpelijke taal in uitspraken, omdat dit bijdraagt aan het vertrouwen in en een betere toegankelijkheid van de Rechtspraak. Dat onderschrijf ik en past in de ontwikkeling naar een maatschappelijk effectievere rechtspraak.

De Minister voor Rechtsbescherming,

  • S. 
    Dekker

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 279, nr. 504 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.