Brief regering; Onderzoeksrapport van de Nationale Ombudsman naar het handelen van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie, na het uitbrengen van een rechtshulpverzoek aan Thailand - Gedetineerdenbegeleiding buitenland - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 24 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

30 010

Gedetineerdenbegeleiding buitenland

Nr. 43

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 april 2019

Hierbij bied ik u op uw verzoek, ten behoeve van het plenaire debat morgen, het onderzoeksrapport van de Nationale ombudsman naar het handelen van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie, na het uitbrengen van een rechtshulpverzoek aan Thailand aan1.

Over mijn reactie op het rapport van de Nationale ombudsman heb ik u reeds bij brief van 8 april 2019 geïnformeerd.2

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Kamerstuk 30 010, nr. 42.

kst-30010-43 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 30 010, nr. 43


3.

Bijlagen

 
 

4.

Meer informatie

 
 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.