Brief regering; Rapport "Centrale thema’s in de Evaluatie Passend onderwijs deel 1" - Passend onderwijs - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 19 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

31 497

Passend onderwijs

Nr. 308

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 april 2019

Bijgaand vindt u het rapport «Centrale thema's in de Evaluatie Passend onderwijs deel 1. Onderzoek naar de werking van zorgplicht, werken met ontwikkelingsperspectieven, en de positie van ouders in passend onderwijs»1. Ik breng dit onderzoek graag onder uw aandacht, omdat het de onderzoeksresultaten tot en met het begin van dit jaar samenvat op de volgende thema's van passend onderwijs:

  • De werking van de zorgplicht
  • Het werken met ontwikkelingsperspectieven
  • De positie van ouders.

Omdat het Evaluatieprogramma passend onderwijs dit jaar nog in uitvoering is, gaat het hier nog niet om eindconclusies. Deze komen in een overkoepelende eindrapportage van het NRO in het voorjaar van 2020 beschikbaar. Later dit voorjaar en in het (late) najaar van 2019 kunt u nog enkele samenvattende studies verwachten. Medio juni stuur ik u de dertiende Voortgangsrapportage passend onderwijs.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

  • A. 
    Slob

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-31497-308 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 497, nr. 308


3.

Bijlagen

 
 

4.

Meer informatie

 
 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.