Brief regering; Samen naar een sterk technisch vmbo in het voortgezet speciaal onderwijs - VMBO - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 27 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

30 079

VMBO

Nr. 104

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 april 2019

Afgelopen najaar sprak ik uw Kamer over de inzet om te komen tot dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Het gaat daarbij niet enkel om het regulier vmbo, maar ook om het vmbo dat wordt gegeven op het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Het is daarom logisch dat vso-scholen op dezelfde wijze aanspraak kunnen maken op de aanvullende middelen die dit kabinet investeert in het technisch vmbo. Dit betekent dat vso-scholen deelnemen aan de regionale aanpak en de subsidiegelden die daarvoor beschikbaar zijn voor de periode van 2020-2023.

Daarnaast is -na een toezegging aan de PvdA- georganiseerd dat vso-scholen ook voor de jaren 2018 en 2019 aanvullende bekostiging mogen aanvragen. Deze middelen zijn bedoeld voor een kwaliteitsimpuls voor het technisch onderwijs op het vso. De betreffende vso-scholen kunnen tot 1 mei de middelen aanvragen en zijn hierover reeds geïnformeerd.

Voor 1 april jongstleden heb ik 78 regionale aanvragen van samenwerkingsverbanden van het vmbo, vso, mbo en het bedrijfsleven ontvangen die momenteel beoordeeld worden. Ik ben blij om te kunnen melden dat met deze 78 regio's het hele land gedekt is. Op 1 juli wordt bekend gemaakt welke regio's middelen ontvangen. Voor het zomerreces informeer ik uw Kamer over de uitkomsten van de beoordeling en over het vervolg van de inzet voor sterk techniekonderwijs.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

  • A. 
    Slob

kst-30079-104 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 30 079, nr. 104


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.