Brief regering; Massaal bezwaar box 3 - toezending aanwijzingsbesluit - Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 26 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

34 245

Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar

Nr. 6

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIňN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 april 2019

Hierbij stuur ik u een afschrift van de Aanwijzing bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 als massaal bezwaar1.

Deze aanwijzing licht ik hierna toe.

In de besluiten van 25 juni 2015 en 7 juli 20182 zijn bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting over de belastingjaren tot en met 2017 aangewezen als massaal bezwaar. Deze procedures hebben nog niet geleid tot een arrest van de Hoge Raad. Daarom geef ik voor de vermogensrendementsheffing (box 3-heffing) in de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 een nieuwe aanwijzing massaal bezwaar, gebaseerd op artikel 25c Algemene wet inzake rijksbelastingen.

In deze aanwijzing is opgenomen dat bezwaarschriften, waarin naast de strijdigheid van de box 3-heffing op regelniveau met het EVRM, ook is opgenomen dat sprake is van een individuele en buitensporige last, gesplitst zullen worden behandeld. Daarmee wordt eenzelfde werkwijze voortgezet als voor de behandeling van de massaal bezwaarschriften over het belastingjaar 2017.

De inspecteur zal, overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, binnen zes weken na een onherroepelijk oordeel van de Hoge Raad een collectieve uitspraak doen op de ingediende bezwaarschriften. Deze uitspraak wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.belastingdienst.nl.

De Staatssecretaris van FinanciŽn,

  • M. 
    Snel

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Stcrt. 2015, nr. 18400 en Stcrt. 2018, nr. 39781.

kst-34245-6 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 34 245, nr. 6


3.

Bijlagen

 
 

4.

Meer informatie

 
 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.