Brief regering; Tweede monitorrapportage van de heer Hoekstra - Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 15 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 399

29 279

Nr. 90

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Rechtsstaat en Rechtsorde

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2019

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stuur ik u hierbij de tweede monitorrapportage die de heer Hoekstra vandaag heeft aangeboden1.

Zoals ik in mijn brief van 19 maart jl. met betrekking tot de evaluaties van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden en de regeling over het DNA-verwantschapsonderzoek in het Wetboek van Strafvordering heb vermeld (Kamerstuk 31 415, nr. 23), zal ik een integrale beleidsreactie opstellen vanwege de onderlinge samenhang tussen de verschillende rapporten die op het DNA-onderzoek betrekking hebben. Ook de tweede monitorrapportage van de heer Hoekstra maakt daar onderdeel van uit. In die beleidsreactie zal ik onder andere ingaan op de stand van zaken van de punten zoals benoemd in mijn eerdere beleidsreactie op de rapportage van de Inspectie van Justitie en Veiligheid van juni 2018 (Kamerstuk 29 279, nr. 446) en het Tussenrapport van de heer Hoekstra (Kamerstuk 32 399, nr. 88).

Het naar verwachting voor 1 juni a.s. door de Inspectie van Justitie en Veiligheid nog uit te brengen rapport ten aanzien van de stand van zaken van de verbetermaatregelen bij de afname van celmateriaal in de penitentiaire inrichtingen, zal ik daarin ook betrekken. Ik zal de integrale beleidsreactie in juni 2019 naar uw Kamer toezenden.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-32399-90 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 399, nr. 90


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.