Brief regering; Reactie op verzoek commissie om versoepeling aanvraag visum Schengenlanden voor Surinamers - Suriname - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 17 september 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

20 361

Suriname

Nr. 182    BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019

De Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken heeft verzocht om een reactie op een brief inzake de visumprocedure voor Surinamers. In die brief wordt gesteld dat Surinamers die voor vakantie of familiebezoek naar Nederland reizen een garantverklaring, salarisstroken en kopieŽn van het paspoort moeten overleggen. Dit wordt aangemerkt als bureaucratisch en belemmerend. Ook wordt gesteld dat de privacy in het geding komt. Ten slotte wordt verzocht om versoepeling van de visumprocedure en het bezien van de optie van visumafgifte voor de geldigheidsduur van het Surinaamse paspoort.

Het kabinet heeft als inzet om het proces voor visumaanvragen zo gemakkelijk, transparant en klantvriendelijk mogelijk te laten verlopen voor de aanvrager. De eisen die worden gesteld aan de aanvrager zijn vastgelegd in de Verordening 810/2009†i van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (hierna: Visumcode). De hierin gestelde voorwaarden gelden voor alle visum-plichtige nationaliteiten.

De Visumcode verlangt van aanvragers dat zij documenten verstrekken met betrekking tot logies of het bewijs van voldoende middelen om in logies te voorzien, als ook om documenten waaruit blijkt dat de aanvrager voldoende middelen van bestaan heeft zowel voor de duur van het voorgenomen verblijf als voor zijn terugreis naar het land van herkomst. Ook een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking wordt door Nederland geaccepteerd voor dit doel. Garantverklaringen zijn dus niet altijd nodig.

Het staat een uitnodigende partij vrij om al dan niet financieel garant te staan en dat te staven met informatie over zijn of haar financiŽle positie; het is geen standaard vereiste. In de checklist op de website van de Nederlandse ambassade (en van de externe dienstverlener waar visumaanvragen kunnen worden ingediend) wordt dan ook de keuze gelaten tussen indiening van loonstroken c.q. andere bewijzen van kst-20361-182 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

inkomsten van de logiesverstrekker, danwel indiening van bankafschriften of salarisstroken van de visumaanvrager zelf. Informatie van lokale reisorganisaties, zoals meegezonden met de brief, is geen officiŽle informatie.

De persoonsgegevens voor visumaanvragen, inclusief eventuele gegevens van de uitnodigende partij, worden veilig en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming verwerkt. Ook in het standaard formulier voor garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking wordt de uitnodigende partij gewezen op het doel van de gegevensverwerking, de contactgegevens van de verantwoordelijke autoriteit voor de gegevensverwerking en het recht op inzage en eventuele correctie of vernietiging van de gegevens.

Wat betreft de vraag over visumafgifte voor de geldigheidsduur van het Surinaamse paspoort, stelt de Visumcode de mogelijkheid van visa met een langere geldigheidsduur en voor meerdere binnenkomsten. Dit kan o.a. als de visumaanvrager kan motiveren regelmatig te zullen reizen en als de integriteit en betrouwbaarheid is aangetoond, met name aan de hand van het juiste gebruik van eerder afgegeven visa. Dit vergt een individuele beoordeling en kan niet standaard worden toegepast. Bij de beoordeling van visumaanvragen, maakt Nederland waar mogelijk gebruik van deze ruimte in de regelgeving, gevraagd maar veelal ook ongevraagd. In die gevallen kan de geldigheid van het visum oplopen tot maximaal vijf jaar, afhankelijk van de individuele feiten en omstandigheden en de geldigheid van het paspoort van de visumaanvrager.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 20 361, nr. 182 2


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.