Brief lid / fractie; Brief van de leden Kuiken, Van Toorenburg en Van der Staaij inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Oosten, Van der Graaf en Van der Staaij, houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creŽren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 15 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 079

Nr. 4

Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Oosten, Van der Graaf en Van der Staaij, houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creŽren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties)

BRIEF VAN DE LEDEN KUIKEN, VAN TOORENBURG EN VAN DER STAAIJ

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 april 2019

Hierbij delen wij u mede dat gelet op het vertrek van de heer van Oosten en het tijdelijke vertrek van mevrouw Van der Graaf uit de Kamer de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel mede wordt verdedigd door de heer van Wijngaarden en de heer Drost.

Kuiken

Van Toorenburg Van der Staaij

kst-35079-4 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 079, nr. 4


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.