Brief regering; Pilot projecten baten-lastenstelsel (BLS) - Verbetering verantwoording en begroting - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 26 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

31 865

Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 132    BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN

WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2019

Tijdens het Algemeen Overleg ęRijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoordenĽ van 14 februari 2019 heeft mijn ambtgenoot van FinanciŽn toegezegd dat ik uw Kamer informeer over welke investeringsprojecten worden geselecteerd om de pilots uit te voeren naar aanvullende baten-lasteninformatie. Hierbij doe ik deze toezegging gestand (Kamerstuk 31 865, nr. 129).

Alvorens de investeringsprojecten toe te lichten, schets ik u graag kort de context van deze toezegging. In 2017 heeft de Adviescommissie Verslag-gevingsstelsel rijksoverheid (AVRo) onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van verdere toevoeging van baten-lasteninformatie. De Adviescommissie concludeerde dat er aanleiding is het verslaggevingsstelsel van de rijksoverheid verder te verbeteren en harmoniseren. De vaste commissie voor FinanciŽn heeft hiernaast twee rapporteurs - de leden Sneller en Snels - gevraagd verslag uit te brengen over de wenselijkheid van de invoering van een baten-lastenstelsel voor de rijksbegroting. De rapporteurs bevelen aan om pilots uit te voeren bij de Ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat waarbij informatie over in totaal vier investeringsprojecten in zowel kas-verplichtingen als baten-lasten wordt gepresenteerd. De doelstelling van deze pilots is om te bezien of de kwaliteit van besluitvorming rondom investeringen kan worden versterkt.

Hierbij informeer ik u welke investeringsprojecten er binnen lenW zijn geselecteerd voor deze pilots. Mijn ambtgenoot van Defensie heeft u separaat geÔnformeerd over de binnen haar departement gemaakte keuzen.

Om tot geschikte projecten te komen voor de pilots bij lenW zijn de volgende selectiecriteria benoemd:

 • 1) 
  er is nog geen projectbesluit genomen;
 • 2) 
  het is een relatief geÔsoleerd project (geen onderdeel van een programma);

kst-31865-132 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

 • 3) 
  de scope is reeds helder gedefinieerd en
 • 4) 
  het project is budgettair substantieel.

Deze criteria liggen in lijn met de bevindingen uitgedragen door de rapporteurs, de heren Sneller en Snels. Gelet op deze criteria zijn de twee onderstaande projecten passend:

Pilotprojecten

 

Project

Modaliteit

Budget

Projectfase

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

Spoor

72 mln.

Planuitwerking

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda

Wegen

178 mln.

Verkenning

De Tweede Kamer is op 1 oktober 2015 geÔnformeerd over het pakket aan geluidsmaatregelen dat zal worden gerealiseerd in het kader van de geluidsproblematiek HSL-Zuid (Kamerstuk 22 026, nr. 482). Het maatregelenpakket bestaat uit het geluidsabsorberend maken van schermen, het verlengen van schermen en het plaatsen van een nieuw scherm in de gemeente Lansingerland.

Voor de MIRT-verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda is uw Kamer op 11 maart 2019 geÔnformeerd over de vastgestelde voorkeursbeslissing (Kamerstuk 29 385, nr. 98). Deze bestuurlijke voorkeur is gericht op het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op het traject.

De pilots van lenW worden extracomptabel uitgevoerd in het MIRT-overzicht en hierin wordt samen met het Ministerie van FinanciŽn en het Ministerie van Defensie opgetrokken. Vanwege de volgtijdelijkheid in de fasen en gegeven het feit dat het begrotingsproces voor 2020 al is begonnen, worden de gekozen investeringsprojecten volgend jaar aan uw Kamer aangeboden.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

 • C. 
  van Nieuwenhuizen Wijbenga

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 865, nr. 132 2


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.