Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding rapport 'Zicht op revolverende fondsen van het Rijk' - Verbetering verantwoording en begroting - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 24 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

31 865

Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 133

BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2019

Hierbij bieden wij u aan het op 7 april 2019 door ons vastgestelde rapport Zicht op revolverende fondsen van het Rijk1. Dit rapport verschijnt vandaag.

Algemene Rekenkamer drs. A.P. (Arno) Visser, president drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-31865-133 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 865, nr. 133


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.