Brief regering; Publicatie OESO onderzoek naar 'Initial Teacher Preparation' - Werken in het onderwijs - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 19 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

27 923

Werken in het onderwijs

Nr. 365    BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2019

Met deze brief stuur ik u het rapport «A Flying Start» dat de OESO op 11 april heeft gepubliceerd1. Dit rapport is de afronding van het OESO-project «Initial Teacher Preparation» dat zich richtte op de lerarenopleidingen en de start van de loopbaan van leraren.

Zeven landen hebben deelgenomen aan dit OESO-project. Naast Nederland zijn dit Australia, Japan, Korea, Noorwegen, de VS en Wales. Als onderdeel van het project heeft elk land een Country Background Report laten opstellen én is elk deelnemend land een week lang bezocht door een OESO review team. Het bezoek aan Nederland vond twee jaar geleden plaats, in maart 2017. Het Country Background Report over Nederland is eind november 2017 als bijlage met de Lerarenbrief aan uw Kamer gestuurd.2

Gelijktijdig aan publicatie van het rapport «A Flying Start» heeft de OESO het digitale platform TeacherReady! gelanceerd:

http://www.oecdteacherready.org/. Waar het rapport algemeen van aard is en voorbeelden uit deelnemende landen in de tekst zijn verweven, wordt op het digitale platform per land meer informatie beschikbaar gesteld.

De bevindingen van de OESO zijn de afgelopen periode meegenomen in de ontwikkeling van bestaand beleid, en zullen ook als input worden meegenomen in de uitwerking van het Onderwijsraad advies «Ruim baan voor leraren».

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Kamerstuk 27 923, nr. 282

kst-27923-365 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 27 923, nr. 365


3.

Bijlagen

 
 

4.

Meer informatie

 
 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.