Brief regering; Stelseladvies Raad voor Cultuur 2021-2024 - Nieuwe visie cultuurbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 27 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 820

Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 281

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019

Bijgaand ontvangt u het stelseladvies van de Raad voor Cultuur over de periode 2021-20241. Het advies zal ik betrekken bij het formuleren van mijn uitgangspunten voor het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024. Mijn uitgangspuntenbrief ontvangt u in juni.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-32820-281 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 820, nr. 281


3.

Bijlagen

 
 

4.

Meer informatie

 
 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.