Brief regering; Voorhang wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in verband met de harmonisatie van milieuzones - Mobiliteitsbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

31 305

Mobiliteitsbeleid

Nr. 288

Ontvangen ter Griffie op 12 april 2019.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 21 mei 2019.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 22 mei 2019.

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Kentekenreglement in verband met de harmonisatie van milieuzones1. Voor de verdere inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de nota van toelichting2.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhang procedure (artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994), en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994 geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan na vier weken na overlegging aan beide Kamers der Staten-Generaal.

Voorts maak ik van de gelegenheid gebruik om uw Kamer te informeren over de regels voor campers en oldtimers met betrekking tot de harmonisatie van de milieuzones, zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg Leefomgeving op 18 oktober 2018 (Kamerstuk 28 089, nr. 96).

In het onderhavige voorstel worden kampeerwagens en klassieke voertuigen vrijgesteld en mogen deze voertuigen een door de gemeente ingestelde milieuzone inrijden. Ten aanzien van kampeerwagens geldt de vrijstelling alleen voor de milieuzone waarin de houder van het betreffende voertuig zelf woonachtig is, om zodoende de houder in staat te stellen om de kampeerwagen bij de woning in en uit te pakken.

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

2    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-31305-288 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Hierbij informeer ik uw Kamer tevens hoe milieuzones de luchtkwaliteit verbeteren, hetgeen ik heb toegezegd tijdens het Algemeen Overleg Luchtkwaliteit op 5 juli 2018 (Kamerstuk 30 175, nr. 310).

Door invoering van een milieuzone kan een gemeente de meest vervuilende voertuigen weren uit delen van de stad met als doel het verbeteren van de leefbaarheid, en met name de luchtkwaliteit, in de stad. Deze maatregel zorgt voor een verlaging van de concentraties van luchtverontreinigende stoffen en draagt daarmee bij aan een vermindering van gezondheidsrisico's.

Gemeenten krijgen in dit voorstel de keuze uit twee toegangsregimes voor het weren van diesel personen- en bedrijfsvoertuigen uit de milieuzone. Het systeem is gebaseerd op de emissieklasse van de voertuigen, waarmee wordt aangesloten bij de milieukenmerken van de voertuigen.

De weggebruiker wordt individueel over de vastgestelde emissieklasse geïnformeerd, indien het voertuig een bepaalde milieuzone niet in mag rijden.

Invoering van een milieuzone voor dieselvoertuigen leidt tot verjonging van het wagenpark en verschuiving daarbinnen richting schonere voertuigen. Invoering van een milieuzone door een gemeente leidt derhalve tot een vermindering van de lokale verkeersemissie van NOx en fijnstof. De bijdrage van dit instrument (de milieuzone) aan de verbetering van de luchtkwaliteit hangt af van de verkeerssituatie ter plaatse. De gemeente onderbouwt bij het nemen van het verkeersbesluit tot invoering van een milieuzone de effectiviteit en proportionaliteit en weegt de gevolgen voor de inwoners en weggebruikers. Daarnaast weegt de gemeente het instrument milieuzone af tegen andere maatregelen die de luchtkwaliteit kunnen verbeteren.

Ten slotte ben ik verheugd u te kunnen melden dat het Belgische parlement begin deze maand een wetswijziging heeft goedgekeurd, waarmee de automatische handhaving van Belgische voertuigen in Nederlandse milieuzones mogelijk wordt. Dit is met name voor grensgemeenten zoals Maastricht van belang, omdat het aandeel Belgische voertuigen daar hoog op kan lopen. Daarnaast lijkt ook de Duitse regering op weg dit mogelijk te maken. Voor de overige landen blijf ik mij in Europees kader inzetten om tot een oplossing te komen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

  • S. 
    van Veldhoven-van der Meer

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 305, nr. 288 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.