Motie Van Toorenburg c.s. over opschorting van de visumliberalisatie voor AlbaniŽ via de noodremprocedure - Bestrijding georganiseerde criminaliteit - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

29 911

Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 239

MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S.

Voorgesteld 11april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sprake is van een flinke toename van criminele activiteiten door de Albanese maffia in Nederland;

overwegende dat deze criminele organisaties misbruik maken van de mogelijkheid om visumvrij door Europa te reizen en daarmee hun smokkelnetwerk verder uitbreiden;

constaterende dat het opschorten van de visumplicht voor AlbaniŽ gebonden was aan diverse voorwaarden, waaronder het tegengaan van grensoverschrijdende criminaliteit;

verzoekt de regering, bij de Europese Commissie het verzoek in te dienen om de noodremprocedure in gang te zetten om de visumliberalisatie van AlbaniŽ tijdelijk op te schorten en de Kamer te informeren over de voortgang,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg Drost

Jasper van Dijk Van Wijngaarden

kst-29911-239 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 911, nr. 239


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.