Brief inzake Boetebeleid Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen - EU-voorstel: Commissiemededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing C(2016)8600 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 19 juli 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Eerste Kamer der Staten-Generaal

2019

Vergaderjaar 2018-

34 714

EU-voorstel: Commissiemededeling EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing C(2016)86001

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2019

Bij brief van 7 februari 2019 reageerde u op mijn brief van 28 november 2018 over het aangescherpte boetebeleid van de Europese Commissie bij te late implementatie van richtlijnen.

In uw brief vraagt u mij de mogelijkheden te verkennen om adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State over een voorgehangen algemene maatregel van bestuur (hierna: amvb) in een eerder stadium onder de aandacht van uw Kamer te brengen, zodat dit advies betrokken kan worden bij de beoordeling van voorgehangen algemene maatregelen van bestuur. Uit uw brief begrijp ik dat uw wens niet specifiek betrekking heeft op voorhangprocedures met betrekking tot implementatieregel-geving, maar meer in algemene zin geldt.

Namens het kabinet zeg ik u gaarne toe dat, wanneer een vastgestelde amvb voorgehangen wordt nadat daarover advies is uitgebracht door de Afdeling advisering van de Raad van State, voortaan ook dit advies en het nader rapport zal worden meegezonden.

Ik merk daarbij echter tevens op dat dit slechts mogelijk is in gevallen waarin sprake is van voorwaardelijke delegatie, ook wel nahang genoemd.2 In het normaliter als voorhang aangeduide geval van gecontroleerde delegatie3 wordt een ontwerp-amvb voorgehangen die pas voor advies aan de Afdeling advisering wordt voorgelegd ten vervolge op de voorhangprocedure. Deze voorhangvariant is in de praktijk de meest gebruikte omdat hierin maximale flexibiliteit bestaat om

1    Zie dossier E170008 op www.europapoort.nl.

2    Aanwijzingen voor de regelgeving nr. 2.37.

3    Aanwijzingen voor de regelgeving nr. 2.36.

kst-34714-H ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

rekening te houden met opmerkingen vanuit het parlement.4 Het verwerken van opmerkingen vanuit het parlement in een nagehangen amvb zou immers een wijziging van een reeds vastgestelde amvb vereisen en, indien de wijzigingen van ingrijpende aard zijn, tot een hernieuwde adviesaanvraag moeten leiden.

Het niet voorleggen van een advies van de Afdeling over het ontwerp houdt in deze gevallen dus geen verband met de voorschriften over de openbaarmaking daarvan, maar komt voort uit de door de wetgever gemaakte keuze over de vorm waarin de parlementaire betrokkenheid tot uitdrukking komt. Het is daarom feitelijk niet mogelijk om daarin verandering te brengen door middel van een toezegging of algemene voorziening.

De Minister voor Rechtsbescherming,

  • S. 
    Dekker

4 Het aantal wetten met voorhangbepalingen is grofweg twee maal zo groot als het aantal wetten met een nahangbepaling.

Eerste Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 34 714, H 2


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.