Nota van wijziging - Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 27 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

35 089

Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

Nr. 7

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 11 april 2019

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel VI, onderdeel A, wordt in het voorgestelde artikel 4.5 «het bevoegd gezag» telkens vervangen door «het instellingsbestuur».

Toelichting

In het wetsvoorstel is in artikel 4.5 WHW abusievelijk het «bevoegd gezag» geïntroduceerd als verantwoordelijke voor de rechtspositie van het personeel en de verplichting overleg te voeren met daarvoor in aanmerking komende verenigingen van werknemers. In het huidige artikel 4.5 is echter het instellingsbestuur verantwoordelijk voor de regeling van de rechtspositie van het personeel. De term «bevoegd gezag» wordt daarom in artikel 4.5 WHW steeds vervangen door «het instellingsbestuur».

Deze nota van wijziging wordt gegeven mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

kst-35089-7 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 089, nr. 7


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.