Brief Nationale ombudsman; Aanbieding van het jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2018 - Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2018

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 135

Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2018

Nr. 1

AANBIEDINGSBRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Den Haag, 10 april 2019

Hierbij ontvangt u het verslag over 2018 van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman. Het is vandaag gepresenteerd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

In dit jaarverslag laten wij zien hoe de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman in 2018 hun werk hebben gedaan.

De Nationale ombudsman ziet toe op het behoorlijk handelen van de overheid. De Kinderombudsman bevordert dat de kinderrechten in Nederland nageleefd worden. De Veteranenombudsman komt op voor de rechten van veteranen. Wij zetten ons in voor mensen die vastlopen in de maatschappij. Want «gewoon» meedoen kan soms best moeilijk zijn.

Dit jaarverslag onderstreept hoe belangrijk het is dat (overheids)instanties weer de tijd, ruimte en de middelen krijgen om mensen centraal te stellen. Want de overheid moet dé plek zijn waar mensen terecht kunnen en echt worden gezien.

Iedereen moet mee kunnen doen. Dat is een gezamenlijke opdracht.

De substituut ombudsman,

Joyce Sylvester

De Kinderombudsman,

Margrite Kalverboer

De Nationale ombudsman tevens Veteranenombudsman,

Reinier van Zutphen

kst-35135-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 135, nr. 1


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.