Brief regering; FinanciŽle situatie Raad van Europa - Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 13 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

20 043

Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Nr. 119

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2019

In antwoord op uw brief van 4 april 2019, waarin u de financiŽle situatie van de Raad van Europa aan de orde stelt, kan ik u het volgende mededelen.

Nederland beschouwt de Raad van Europa als een belangrijke hoeder van mensenrechten, democratie en rechtsstaat in heel Europa. Als ťťn van de oprichters van de Raad van Europa, en als land dat hecht aan en belang heeft bij een sterk multilateraal systeem, heeft Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid voor deze organisatie die dit jaar zeventig jaar bestaat.

Het kabinet onderschrijft de urgentie om het voortbestaan van de organisatie veilig te stellen, en hier wordt dan ook hard aan gewerkt op verschillende niveaus binnen de Raad van Europa, waarbij de Parlementaire Assemblťe (PACE) een essentiŽle rol speelt.

In aanloop naar de MinisteriŽle Conferentie, die op 16 en 17 mei a.s. in Helsinki plaatsvindt, werkt de Secretaris Generaal (SG) van de Raad van Europa aan een toekomstvisie. De SG heeft daartoe de opdracht gekregen tijdens de laatste MinisteriŽle Conferentie in Helsing0r in mei 2018. Als onderdeel van de toekomstvisie worden plannen uitgewerkt om het financiŽle tekort waar de organisatie mee kampt, het hoofd te bieden.

De financiŽle problemen hangen met name samen met het feit dat Rusland als lidstaat sinds medio 2017 weigert zijn bijdrage te voldoen. Volgens de regels van de Raad van Europa kan het lidmaatschap van een lidstaat die gedurende twee jaar zijn financiŽle verplichtingen niet nakomt, worden opgeschort. In reactie op een eventueel opschortingsbesluit zou

kst-20043-119 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Rusland kunnen besluiten zijn lidmaatschap van de Raad van Europa op te zeggen.1

Het kabinet is van mening dat het Russisch lidmaatschap van de Raad van Europa van groot belang is. Tijdens mijn bezoek aan Straatsburg d.d. 11 en 12 februari jl. heb ik in gesprek met zowel de SG van de Raad van Europa als met de voorzitter van PACE het belang dat Nederland hecht aan de Raad van Europa onderstreept, en benadrukt dat inzake de positie van Rusland een geÔntensiveerde dialoog van PACE en het Comitť van Ministers (CM) essentieel is. Daarbij spelen het Finse voorzitterschap en de voorzitter van PACE een belangrijke rol.

Voor het kabinet staat in ieder geval vast dat Rusland zijn contributiebe-taling moet hervatten en dat, bij eventuele bezuinigingen als gevolg van de wanbetaling, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zo veel mogelijk moet worden ontzien. Het kabinet is verder van mening dat wanbetaling door een lidstaat niet automatisch moet worden opgevangen door de andere lidstaten. Om het belang dat Nederland hecht van de Raad van Europa te onderstrepen, betaalt Nederland sinds dit jaar de contributie van bijna euro 11 miljoen aan het begin van het jaar, terwijl de regels de mogelijkheid bieden dat in twee tranches te doen. Voorts is Nederland voorstander van een automatische groei van de bijdrage van de lidstaten met het percentage van de inflatie, de zgn. ęzero real growthĽ. Daartegenover moet dan wel staan dat de organisatie bereidheid toont zo efficiŽnt mogelijk te werken en daartoe verandering in de organisatiecultuur doorvoert.

In de aanloop naar de MinisteriŽle bijeenkomst d.d. 16 en 17 mei te Helsinki, voert Nederland met gelijkgezinde landen intensief overleg over hoe de huidige problemen het hoofd te bieden, en onderschrijft daarbij de belangrijke rol die PACE speelt.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

1 Kamerstuk 20 043, nr. 116

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 20 043, nr. 119 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.