Brief regering; Nationaal Hervormingsprogramma 2019 - Raad voor Economische en FinanciŽle Zaken - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 19 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

21 501-07

Raad voor Economische en FinanciŽle Zaken

Nr. 1594

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2019

Hierbij bied ik u het Nationaal Hervormingsprogramma 2019 (NHP) aan1. In het NHP licht het kabinet toe op welke wijze invulling is gegeven aan de landenspecifieke aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn in juli 2018 vastgesteld door de Raad van de Europese Unie en maken onderdeel uit van het Europees Semester, de jaarlijkse coŲrdinatiecyclus van economisch en budgettair beleid in EU-lidstaten.

Het NHP rapporteert ook over de voortgang op de Europa 2020-doelstel-lingen voor Nederland. Daarnaast bevat het programma de kabinetsap-preciatie van het landenrapport dat de Europese Commissie op 27 februari jl. publiceerde over de Nederlandse economie, inclusief het diepteonderzoek naar macro-economische onevenwichtigheden.

Net als in voorgaande jaren zijn de sociale partners en medeoverheden betrokken bij het opstellen van het NHP. Het kabinet hecht aan de betrokkenheid van belanghebbenden om de gedeelde verantwoordelijkheid voor de implementatie van hervormingen en de realisatie van de Europa 2020-doelen te benadrukken. Waar het NHP rapporteert over het kabinetsbeleid, lichten de sociale partners in een eigen bijdrage toe op welke wijze zij bijdragen aan de realisatie van de nationale doelen in het kader van de Europa 2020-strategie.2

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

E.D. Wiebes

1    Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

2    Zie bijlage bij het Nationaal Hervormingsprogramma: Stichting van de Arbeid, maart 2018, ęBijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie maart 2017-februari 2018Ľ, raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

kst-21501-07-1594 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 21 501-07, nr. 1594


3.

Bijlagen

 
 

4.

Meer informatie

 
 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.