Brief regering; Oordeel over de amendementen die na sluiting van de algemene beraadslagingen op 4 april 2019 zijn ingediend of gewijzigd - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 24 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 042

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

Nr. 19

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 april 2019

Hierbij geef ik u mijn oordeel over de amendementen op het voorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoemingen van raden van toezicht en besturen, verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met de taken van het Commissariaat voor de Media (Kamerstuk 35 042), die na sluiting van de algemene beraadslagingen op 4 april 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 7, debat over wijzigingen van de Mediawet 2008) zijn ingediend of gewijzigd.

Amendement met Kamerstuk 35 042, nr. 17 van het lid Westerveld, dat amendement met Kamerstuk 35 042, nr. 13 vervangt, regelt een wettelijke grondslag voor het Commissariaat voor de Media om toe te zien op de naleving van het redactiestatuut. Hoewel mij geen concrete cases bekend zijn waaruit blijkt dat het redactiestatuut niet wordt nageleefd en moet worden voorkomen dat het Commissariaat voor de Media vooraf een oordeel velt over de inhoud van de programmering van media-instel-lingen, kan ik mij de verduidelijking voorstellen. Ik laat het oordeel over dit amendement aan de Kamer.

Amendement met Kamerstuk 35 042, nr. 18 van de leden Aartsen en Van der Molen, dat amendement met Kamerstuk 35 042, nr. 11 vervangt, regelt de onverenigbaarheid van het lidmaatschap van de Staten-Generaal, een bezoldigde functie bij een fractie in de Staten-Generaal of bij een partijbureau met het lidmaatschap van de raad van toezicht of het bestuur van een omroepvereniging, taakomroep, de NPO, de RPO en de Ster. Hoewel

kst-35042-19 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

de Mediawet nu ook al waarborgen biedt om politieke inmenging te voorkomen, kan ik mij deze extra waarborg voorstellen. Ik laat het oordeel over dit amendement daarom aan de Kamer.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

  • A. 
    Slob

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 042, nr. 19 2


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.