Brief regering; Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 15 november 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 000 V

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

Nr. 65

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 april 2019

Zoals bekend is het gebruik dat de regering jaarlijks aan het parlement een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reŽle mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. Een opgave van de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de parlementaire goedkeuring wordt dan eveneens gegeven.

Een en ander geschiedt in het kader van het door parlement en regering gewenste streven naar een vlottere voorbereiding van de goedkeuring van verdragen.

Bijgaand bied ik u, mede namens mijn ambtgenoten, het achtendertigste overzicht, met als peildatum 1 januari 2019, aan1.

Het overzicht bestaat uit vier lijsten. Ten eerste een lijst van verdragen waarvan verwacht wordt dat zij in de loop van 2019 ter parlementaire goedkeuring worden ingediend (lijst I, 49 verdragen).

Ten tweede, een lijst van verdragen waarvan de indiening ter goedkeuring eerst op langere termijn te verwachten valt, of ten aanzien waarvan nog geen beslissing is genomen over de wenselijkheid van partij worden (lijst

II,    23 verdragen).

Ten derde, een lijst van verdragen ten aanzien waarvan is besloten dat partij daarbij worden onder de huidige omstandigheden niet wenselijk is, maar waarbij onderkend is dat, als de omstandigheden zich zouden wijzigen, heroverweging van deze beslissing nodig zou kunnen zijn (lijst

III,    19 verdragen).

Ten vierde, een lijst van verdragen waarvan definitief besloten is dat partij worden onder de huidige omstandigheden niet wenselijk is (lijst IV, 6 verdragen).

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-35000-V-65 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Ik zou het zeer op prijs stellen indien uw Kamer te zijner tijd medewerking zou willen verlenen aan een voortvarende behandeling van de verdragen van Lijst I.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 V, nr. 65 2


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.