Brief regering; Toezeggingen gedaan tijdens het debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen over o.a. gemaakte kosten voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier - Belastingdienst - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 20 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

31 066

Belastingdienst

Nr. 479

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 maart 2019

Tijdens het plenaire debat met uw Kamer op 21 maart jl. over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoe-slagen (Handelingen II 2018/19, nr. 65) heb ik toegezegd u deze week schriftelijk te informeren over twee onderwerpen. Het eerste onderwerp betreft de tot nu toe gemaakte kosten voor inschakeling van de Landsadvocaat in het CAF-11 dossier. Het tweede onderwerp betreft een vraag van de heer Van Weyenberg of het staand beleid is dat kinderopvangtoeslag automatisch tot vijf jaar wordt teruggevorderd in het geval van een «contractfout» ook als ouders zich niet van zo'n fout bewust waren.

Kosten landsadvocaat

Hieronder vermeld ik de tot februari 2019 gemaakte kosten van de Landsadvocaat. Het gaat om het totaal van inzet van de Landsadvocaat bij de verschillende afgesloten en nog lopende bestuursrechtelijke procedures, de lopende procedure rondom de civiele schadeclaim en algemene advisering in het kader van CAF-11. Deze kosten zijn € 282.000. Dit is afgerond op duizenden euro's en omvat honoraria, kantoorkosten, verschotten en BTW.

Uit zorgvuldigheid is de Landsadvocaat in de bestuursrechtelijke procedures ingeschakeld, om met een frisse, juridische blik de relevante zaken opnieuw te beoordelen en proactief te kijken hoe een ruimhartigere verstrekking van stukken zou moeten worden toegepast.

Vraag van de heer Van Weyenberg

Het lid Van Weyenberg (D66) heeft gevraagd of het staand beleid is dat kinderopvangtoeslag automatisch tot 5 jaar wordt teruggevorderd in het geval van een «contractfout», ook als de ouders zich niet van zo'n fout bewust zijn.

kst-31066-479 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Als kinderopvangtoeslag is toegekend, dan zijn er op grond van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) bepalingen om deze te herzien, daarbij kan maximaal vijf jaar terug worden gegaan.

Als het inkomen wijzigt (een fiscale wijziging), dan moet de kinderopvangtoeslag naar boven of naar beneden worden herzien. Een fout in het contract (een niet-fiscale wijziging) kan eveneens leiden tot een herziening, maar vraagt dan om een individuele weging van feiten en omstandigheden.

Op dit moment ontbreekt een heldere vaktechnische inkadering hiervoor. De door mij aangekondigde maatregel ten aanzien van een betere vaktechnische inbedding bij Toeslagen ziet onder meer hierop.1 De recentelijk aangestelde landelijk vaktechnisch coördinator zal gaan toezien op een betere coördinatie van de uitvoering.

De Staatssecretaris van Financiën,

  • M. 
    Snel

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/11/kamerbrief-kinderopvangtoeslag-caf-11-project

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 066, nr. 479 2


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.