Brief regering; Pilotprojecten verslaggevingsstelsel - Verbetering verantwoording en begroting - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 23 oktober 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

31 865

Verbetering verantwoording en begroting

Nr. 130

BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 maart 2019

Tijdens het AO ęRijksbrede ontwikkelingen in begroten en verantwoordenĽ van 14 februari jl. heeft mijn ambtsgenoot van FinanciŽn toegezegd dat ik uw Kamer informeer over welke investeringsprojecten worden geselecteerd om de pilots uit te voeren naar aanvullende baten-lasteninformatie (Kamerstuk 31 865, nr. 129). Hierbij doe ik, mede namens de Staatssecretaris van Defensie, deze toezegging gestand.

Alvorens de investeringsprojecten toe te lichten, schets ik u graag kort de context van deze toezegging. In 2017 heeft de Adviescommissie Verslag-gevingsstelsel rijksoverheid (AVRo) onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van verdere toevoeging van baten-lasteninformatie (Kamerstuk 31 865, nr. 93). De Adviescommissie concludeerde dat er aanleiding is het verslaggevingsstelsel van de rijksoverheid verder te verbeteren en harmoniseren. De vaste commissie voor FinanciŽn heeft hiernaast twee rapporteurs - de leden Sneller en Snels - gevraagd verslag uit te brengen over de wenselijkheid van de invoering van een baten-lastenstelsel voor de rijksbegroting. De rapporteurs bevelen aan om pilots uit te voeren bij de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat waarbij informatie over in totaal vier investeringsprojecten in zowel kas-verplich-tingen als baten-lasten wordt gepresenteerd, waarbij de baten-lasteninformatie extracomptabel tot stand komt (Kamerstuk 31 865, nr. 125). De doelstelling van deze pilots is om te bezien of 1) de kwaliteit van besluitvorming van investeringen kan worden versterkt en 2) de waardeontwik-keling van publiek bezit beter zichtbaar gemaakt kan worden. Het kabinet heeft deze aanbeveling overgenomen.

Hierbij informeer ik u welke investeringsprojecten vanuit het Ministerie van Defensie zijn geselecteerd voor deze pilots. Mijn ambtsgenoot van Infrastructuur en Waterstaat zal u separaat informeren welke investeringsprojecten vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn geselecteerd.

kst-31865-130 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Pilotproject 1. Midlife update van het infanteriegevechtsvoertuig CV-9035NL

De CV9035NL is een infanterie gevechtsvoertuig dat vanaf 2009 in gebruik is bij het Commando Landstrijdkrachten. De levensduur is vastgesteld op 30 jaar waarvan het einde in 2039 wordt bereikt. Om het wapensysteem technisch inzetbaar te houden tot aan het einde van de levensduur en de operationele relevantie te waarborgen binnen de huidige veiligheids-context, is vanaf 2022 een midlife-update (MLU) benodigd (Kamerstuk 27 830, nr. 262). Deze investering komt in de periode 2020 tot en met 2026 ten laste van het investeringsbudget van Defensie. Het projectvolume bevindt zich in de bandbreedte tussen de 250 miljoen en 1 miljard euro (prijspeil 2018). Het project maakt deel uit van het investeringsprogramma van de ęDefensienota 2018 - Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheidĽ (Kamerstuk 34 919, nr. 1).

Dit project past in de eerste doelstelling van de pilots: bezien of de kwaliteit van de besluitvorming kan worden versterkt door het verstrekken van baten-lasteninformatie. De D-brief voor dit project is voorzien in 2020, in deze brief wordt baten-lasteninformatie opgenomen, naast de reguliere financiele informatie die in een D-brief wordt opgenomen.

Project 2. Defensiebrede vervanging operationale wielvoertuigen, deelproject voertuig 50-100-150 kN

Het aanbestedingsproces voor de aanschaf van middelzware en zware operationele vrachtauto's is afgerond en het contract voor de levering van ca. 2.000 vrachtauto's is in september 2017 getekend, samen met een contract voor het uitvoeren van het onderhoud door de instustrie in samenwerking met Defensie. Het projectvolume bedraagt ruim 500 miljoen euro (investeringen en onderhoud). Omdat het contract al getekend is en de voertuigen al geleverd worden draagt deze pilot bij aan het tweede doel van de pilots, namelijk bezien of door het toevoegen van baten-lasteninformatie de waardeontwikkeling van publiek bezit beter zichtbaar gemaakt kan worden.

Tot slot

Ik verwacht dat met de voorgestelde pilots wordt bijgedragen aan het benodigde inzicht om een goed geÔnformeerd besluit te nemen over een eventuele aanpassing van het verslaggevingsstelsel van de rijksoverheid.

De Minister van Defensie,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 865, nr. 130 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.