Brief regering; Verdrag namens Curaçao met de Verenigde Staten, inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorradingen bedoeld voor de bevolking van de Bolivariaanse Republiek Venezuela; Willemstad, 15 maart 2019 - Ter kennisname voorgelegde Verdragen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 29 mei 2020
kalender

Brief regering; Verdrag namens Curaçao met de Verenigde Staten, inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorradingen bedoeld voor de bevolking van de Bolivariaanse Republiek Venezuela; Willemstad, 15 maart 2019 - Ter kennisname voorgelegde Verdragen

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

30 952

Ter kennisname voorgelegde Verdragen

Nr. 330

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 maart 2019

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste en tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, en zoals eerder met de Tweede Kamer gecommuniceerd, moge ik u hierbij ter kennis brengen het op 15 maart 2019 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curagao, en de Verenigde Staten van Amerika, inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curagao voor humanitaire bevoorradingen bedoeld voor de bevolking van de Bolivariaanse Republiek Venezuela (Trb. 2019, nr. 46).

De humanitaire noden in Venezuela zijn hoog. De noodlijdende Venezolaanse bevolking heeft dringend hulp nodig, zoals medicijnen en voedsel, in Venezuela en in buurlanden. Door dit verdrag kan Curagao een knooppunt zijn bij het bieden van humanitaire hulp. Essentie van de afspraken die in dit verdrag zijn vastgelegd is het humanitaire karakter van de hub en de civiele aard van de operatie.

Ingevolge artikel 7, onderdeel c, van genoemde Rijkswet behoefde dit verdrag niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

kst-30952-330 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 30 952, nr. 330


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.