Amendement Van Eijs over het verplichten van participatie in door de gemeenteraad aangewezen gevallen - Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

Dit amendement i is onder nr. 10 toegevoegd aan wetsvoorstel 34986 - Invoeringswet Omgevingswet i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet); Amendement; Amendement van het lid Van Eijs over het verplichten van participatie in door de gemeenteraad aangewezen gevallen
Document­datum 19-02-2019
Publicatie­datum 19-02-2019
Nummer KST3498610
Kenmerk 34986, nr. 10
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

 

34 986

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID VAN EIJS

Ontvangen 19 februari 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 1.1, onderdeel GE, komt te luiden;

GE

Artikel 16.55 wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    In het vierde lid wordt «een bouwactiviteit of een afwijkactiviteit» vervangen door: een omgevingsplanactiviteit.
  • 2. 
    Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
  • 7. 
    De gemeenteraad kan gevallen van activiteiten aanwijzen waarbij participatie van en overleg met derden verplicht is voordat een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een dergelijke activiteit kan worden gedaan.

Toelichting

De omgevingswet zorgt voor een nodige versnelling van vergunnings-verlening op het gebied van de fysieke leefomgeving en legt veel verantwoordelijkheid neer bij gemeenten.

De balans van beschermen en benutten kan hiermee in het geding komen. Om deze balans te waarborgen en tegelijkertijd onnodige regeldruk te voorkomen is het belangrijk om burgerparticipatie aan de voorkant sterker te verankeren in de Omgevingswet.

Het amendement creëert een grondslag voor burgerparticipatie, waardoor gemeenten burgerparticipatie daadwerkelijk kunnen meewegen in het vergunningsverleningsproces.

Ter illustratie, een gemeenteraad kan straks aangeven in haar omgevingsplan (voor welke gebieden en) voor welke activiteiten er burgerparticipatie moet plaatsvinden in het vergunningsverleningsproces.

Op basis van de wettelijke grondslag kan de gemeenteraad bepaalde activiteiten aanwijzen waarbij participatie verplicht is. Indien niet wordt

kst-34986-10

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 34 986, nr. 10    1

voldaan aan de eis van participatie, is de aanvraag niet compleet. De initiatiefnemer kan dan door het bevoegd gezag in de gelegenheid worden gesteld om dit verzuim te herstellen. Daarna kan het bevoegd gezag besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen, omdat niet is voldaan aan de vereisten voor de aanvraag.

Van Eijs

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 34 986, nr. 10


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.