Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35144 - Initiatiefvoorstel Uitbreiding kiesrechtuitsluiting en verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers (Grondwet, 1e lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet
Document­datum 15-02-2019
Publicatie­datum 15-02-2019
Nummer KST351442
Kenmerk 35144, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 144

Nr. 2

Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het onwenselijk is dat bij de uitoefening van het kiesrecht personen naast de Nederlandse nationaliteit een of meerdere andere nationaliteiten bezitten en dat het tevens onwenselijk is dat politiek ambtsdragers een meervoudige nationaliteit hebben en dat met oog op het uitsluiten van personen met een meervoudige nationaliteit van het kiesrecht en het verbieden van een meervoudige nationaliteit bij politiek ambtsdragers wenselijk is de Grondwet aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Er bestaat grond het hierna in artikel II omschreven voorstel tot verandering in de Grondwet in overweging te nemen.

ARTIKEL II

De Grondwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
 • 2. 
  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

kst-35144-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

 • 2. 
  Tot minister-president of minister wordt niet benoemd degene die naast zijn Nederlanderschap tevens een andere nationaliteit bezit.

B

In artikel 46 wordt onder vernummering van het tweede lid tot derde lid na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. 
  Tot staatssecretaris wordt niet benoemd degene die naast zijn Nederlanderschap tevens een andere nationaliteit bezit.

C

Artikel 54, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. 
  Van het kiesrecht is uitgesloten hij die:
 • a. 
  wegens het begaan van een daartoe bij de wet aangewezen delict bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten minste een jaar en hierbij tevens is ontzet van het kiesrecht, of
 • b. 
  naast zijn Nederlanderschap tevens een andere nationaliteit bezit.

In artikel 74 wordt onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot vierde tot en met zesde lid na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. 
  Tot lid van de Raad wordt niet benoemd degene die naast zijn Nederlanderschap tevens een andere nationaliteit bezit.

E

In artikel 77 wordt onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot derde tot en met vijfde lid na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. 
  Tot lid van de Algemene Rekenkamer wordt niet benoemd degene die naast zijn Nederlanderschap tevens een andere nationaliteit bezit.

F

In artikel 78a, tweede lid, wordt na de eerste zin een zin ingevoegd, luidende: Tot Nationale ombudsman of substituut-ombudsman wordt niet benoemd degene die naast zijn Nederlanderschap tevens een andere nationaliteit bezit.

G

Artikel 130 vervalt.

In artikel 131 wordt na de eerste zin een zin ingevoegd, luidende: De commissaris van de Koning en de burgemeester zijn Nederlander en bezitten geen andere nationaliteit.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 144, nr. 2 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.