Verordening 2019/127 - Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 31 januari 2019 gepubliceerd en is op 20 februari 2019 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2019/127 van het Europees Parlement en de Raad van 16 januari 2019 tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad

officiële Engelstalige titel

Regulation (EU) 2019/127 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 establishing the European Foundation for the improvement of living and working conditions (Eurofound), and repealing Council Regulation (EEC) No 1365/75
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2019/127
Origineel voorstel COM(2016)531 NLEN
Celex-nummer i 32019R0127

3.

Key dates

Document 16-01-2019; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 31-01-2019; PB L 30 p. 74-89
Ondertekening 16-01-2019
Inwerkingtreding 20-02-2019; in werking datum publicatie +20 zie art 37
Deadline 21-02-2024; zie art 28.2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

31.1.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 30/74

 

VERORDENING (EU) 2019/127 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 16 januari 2019

tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 153, lid 2, onder a),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) werd opgericht bij Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad (3) om, door vergroting en verspreiding van de benodigde kennis, bij te dragen aan de plannen voor en de realisatie van betere levens- en arbeidsomstandigheden. Eurofound moet in die context ook rekening houden met het effect van deze beleidsmaatregelen op middellange en lange termijn.

 

(2)

Sinds haar oprichting in 1975 heeft Eurofound een belangrijke ondersteunende rol gespeeld in de verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden in de Unie. Tegelijkertijd zijn de betekenis en het belang van levens- en arbeidsomstandigheden geëvolueerd onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en fundamentele veranderingen op de arbeidsmarkten. De terminologie die wordt gebruikt om de doelstellingen en taken van Eurofound te beschrijven, moet dan ook worden aangepast om deze ontwikkelingen weer te geven.

 

(3)

Verordening (EEG) nr. 1365/75 is meermaals gewijzigd. Aangezien verdere wijzigingen nodig zijn, moet die verordening omwille van de duidelijkheid worden ingetrokken en vervangen.

 

(4)

De regels waaraan Eurofound onderworpen is, dienen voor zover mogelijk en rekening houdend met de tripartiete aard ervan te worden vastgesteld in overeenstemming met de beginselen van de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie over gedecentraliseerde agentschappen van 19 juli 2012.

 

(5)

Eurofound voorziet de instellingen en organen van de Unie, de lidstaten en de sociale partners van gespecialiseerde informatie met toegevoegde waarde op zijn deskundigheidsgebied.

 

(6)

Eurofound moet enquêtes blijven uitvoeren om de continuïteit van de vergelijkende analysen van tendensen in levens- en arbeidsomstandigheden en van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de Unie te verzekeren.

 

(7)

Het is bovendien van belang dat Eurofound nauw samenwerkt met gerelateerde organen op internationaal, Unie- en nationaal niveau.

 

(8)

Aangezien de drie tripartiete agentschappen, namelijk Eurofound, het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop), thema's behandelen die verband houden met de arbeidsmarkt, de werkomgeving, beroepsonderwijs en -opleiding en vaardigheden, is een nauwe onderlinge samenwerking nodig. Bij haar werkzaamheden moet Eurofound daarom de werkzaamheden van het EU-OSHA en het Cedefop aanvullen wanneer zij soortgelijke interessegebieden hebben, en tegelijk de instrumenten die goed werken, zoals memoranda van overeenstemming, bevorderen. Eurofound moet manieren om efficiëntie en synergieën te verbeteren, benutten en bij haar activiteiten overlapping met de activiteiten van het EU-OSHA en het Cedefop en die van de Commissie vermijden. Daarnaast moet Eurofound, waar mogelijk, streven naar efficiënte samenwerking...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.