Brief regering; Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk - Lidmaatschap van de Europese Unie - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 17 september 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-2019

23 987

Lidmaatschap van de Europese Unie

Nr. 303

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 januari 2019

Conform de toezegging van het kabinet omtrent informatievoorziening over het onderhandelingsproces over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (zie Kamerstuk 23 987, nr. 173) stuur ik u hierbij ter vertrouwelijke inzage documenten ten behoeve van de bijeenkomst van het Comité van permanente vertegenwoordigers van de EU-lidstaten in artikel 50 samenstelling van 23 januari a.s1.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S.A. Blok

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

kst-23987-303 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 23 987, nr. 303


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.