Brief regering; Afdoening van de gewijzigde motie Buitenweg over inventariseren of het vrije publieke debat wordt gehinderd door beveiligingskwesties (29754-444) - Terrorismebestrijding - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 27 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

29 754

Terrorismebestrijding

Nr. 486

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 december 2018

Op 6 november jl. heb ik uw Kamer per brief (Kamerstuk 29 754, nr. 473) geïnformeerd over de voortgang van de gewijzigde motie van het lid Buitenweg (Groenlinks) (Kamerstuk 29 754, nr. 444). In deze motie wordt de regering verzocht om te onderzoeken in hoeverre het vrije publieke debat wordt gehinderd door de toenemende noodzaak om in beveiliging van bijeenkomsten te voorzien. Middels deze brief informeer ik u over de afdoening van de motie.

Zoals ik in mijn vorige brief heb aangegeven heb ik met verschillende gemeentes contact gezocht waarin debatcentra gehuisvest zijn. Uit deze uitvraag is een enkel signaal gekomen over toenemende beveiligings-kosten. Dit signaal komt van het debatcentrum De Balie. Naar aanleiding van dit signaal ben ik samen met de gemeente Amsterdam met de directie van De Balie in gesprek gegaan. Er is onder andere gesproken over de programmering, dreiging en maatregelen tegen deze dreiging. Daarnaast is er gesproken over internationale sprekers en de gevoelde discrepantie tussen maatregelen in het land van herkomst en maatregelen die op basis van dreiging en risico in Nederland worden getroffen. Tussen de gemeente Amsterdam en De Balie is afgesproken dat zij een tweetal schouwen op eventuele kwetsbaarheden van de organisatie uit gaan voeren. Er is goed contact tussen De Balie, de politie en de gemeente en indien nodig vindt er extra overleg plaats over de veiligheid van gevoelige bijeenkomsten.

Daarnaast heb ik in de afgelopen periode enkele gesprekken gevoerd met (vertegenwoordigers van) debatcentra en is de NCTV in december 2018 met leden van de Vereniging van Nederlandse Debatcentra (VND) in gesprek gegaan. Uit deze gesprekken zijn geen concrete signalen gekomen of zorgen geuit over dat het publieke debat gehinderd wordt door toenemende noodzaak om in beveiliging van bijeenkomsten te voorzien.

kst-29754-486 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Op dit moment zie ik daarom geen aanleiding om extra acties te ondernemen. Gezien het huidige tijdsgewricht blijft structureel contact tussen de overheid en debatcentra onverminderd van belang om signalen tijdig te kunnen opvangen. Een vrij maatschappelijk debat moet gevoerd kunnen worden en indien nodig beschermd.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 29 754, nr. 486 2


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.