Motie Koffeman c.s. over het terugbrengen van de wildlijst van vrij bejaagbare dieren tot nul - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 26 januari 2021
kalender

Motie Koffeman c.s. over het terugbrengen van de wildlijst van vrij bejaagbare dieren tot nul - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

1.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 000 XIV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

MOTIE VAN HET LID KOFFEMAN C.S.

Voorgesteld 11 december 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vijf diersoorten - haas, konijn, wilde eend, fazant en houtduif - worden bejaagd zonder dat daarvoor getoetst wordt op maatschappelijk(e) nut of noodzaak,

overwegende, dat de wettelijke erkenning van de intrinsieke waarde van dieren op gespannen voet staat met het zonder nut of noodzaak doden van die dieren,

verzoekt de regering de wildlijst van vrij bejaagbare dieren terug te brengen tot nul soorten en afschot alleen toe te staan in gevallen van gevaar voor de volksgezondheid, aanzienlijke schade of aantoonbare probleemsituaties binnen de populatie of voor flora en/of fauna die niet op een minder ingrijpende wijze op te lossen is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koffeman Van Leeuwen Reuten Overbeek Köhler

kst-35000-XIV-D ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Eerste Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000 XIV, D


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.