Amendement Dik-Faber/Van Eijs over verbreding van de experimenteerbepaling - Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik

Dit amendement i is onder nr. 8 toegevoegd aan wetsvoorstel 35013 - Versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik; Amendement; Amendement van de leden Dik-Faber en Van Eijs over verbreding van de experimenteerbepaling
Document­datum 11-12-2018
Publicatie­datum 11-12-2018
Nummer KST350138
Kenmerk 35013, nr. 8
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 013

Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik

Nr. 8

AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS

Ontvangen 11 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, onder 1, wordt onderdeel d als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    In de aanhef wordt «drie onderdelen» vervangen door «vier onderdelen».
  • 2. 
    Na onderdeel b wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

ba. de Gaswet, met dien verstande dat de taken die bij of krachtens die wet aan een netbeheerder zijn opgedragen niet worden gewijzigd;.

Toelichting

Dit amendement voegt de Gaswet toe aan de lijst van wetten waarvan op grond van artikel 2.4 van de Crisis- en herstelwet (Chw) mag worden afgeweken voor experimenten ten behoeve van duurzame ontwikkeling in de fysieke leefomgeving. Het is belangrijk dat voortvarend werk wordt gemaakt van de afbouw van de afhankelijkheid van aardgas in de gebouwde omgeving waarin de gemeente de regie krijgt. Gemeenten zijn hier al druk mee bezig, maar ervaren belemmeringen in het realiseren van een aardgasloze gebouwde omgeving. Er kunnen door gemeenten geen regels in bestemmingsplannen worden opgenomen als het onderwerp al ergens anders is geregeld en dat is hier het geval. De gebiedsaanwijzings-besluiten uit de Gaswet bevatten namelijk een uitputtende regeling. De indieners willen dat gemeenten vaart kunnen maken en dat onnodige belemmeringen worden weggenomen. Gemeenten geven aan dat de verschillende losse experimenteerbepalingen niet toereikend zijn, en dat de experimenteerruimte in de Chw noodzakelijk is naast de huidige experimenteerruimte in de Gaswet en de nog niet in werking getreden experimenteerruimte uit de Wet Voortgang Energietransitie om bijvoorbeeld hun regierol in de proeftuinen aardgasvrije wijken goed uit te kunnen voeren. Voor decentrale overheden geldt immers: een half experiment (bijvoorbeeld wel een Gaswetexperiment, maar geen Chw-experiment of andersom) is geen experiment. Gemeenten willen de

kst-35013-8 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

bevoegdheid om in het bestemmingsplan verbrede reikwijdte per wijk of gebied een datum op te nemen waarop de gasaansluitingen van bestaande gebouwen afgekoppeld (kunnen) worden en daarmee de wijk of het gebied aardgasvrij wordt. Op die manier kan worden geëxperimenteerd aan de hand van concrete voorbeelden.

Vooruitlopend op het wijzigingsspoor energie kan tevens de verhouding tussen het energierecht (motief marktordening) en het omgevingsrecht (motief beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving) nader worden verduidelijkt en ingevuld. Het gaat daarbij om de verankering van gemeentelijke bevoegdheden in bestemmingsplannen verbrede reikwijdte en niet om de beheerstaken van netbeheerders. Verdere invulling van de experimenteerruimte vindt op basis van artikel 2.4 in een AMvB plaats, waarbij het wenselijk is om de AMvB op korte termijn op te stellen en in ieder geval gemeenten en netbeheerders te betrekken bij de uitwerking.

Dik-Faber Van Eijs

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 013, nr. 8 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.