Procedures en brieven, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 20 juli 2019
kalender
Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 januari 2019 16:30 - 17:30
plaats Den Haag
locatie Klompézaal i Toon locatie
zaal Klompézaal i
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) i

 • Brievenlijst

 • Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verlenging van de periode van dekkingstekort waarna maatregelen genomen moeten worden om op het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen te komen teneinde kortingen op pensioenrechten en - uitkeringen te voorkomen

  Te behandelen:

  35113 i Initiatiefwetgeving d.d. 9 januari 2019 - M.J. van Rooijen, Tweede KamerlidVoorstel van wet van het lid Van Rooijen tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verlenging van de periode van dekkingstekort waarna maatregelen genomen moeten worden om op het niveau van het minimaal vereist eigen vermogen te komen teneinde kortingen op pensioenrechten en - uitkeringen te voorkomen

  Besluit: Ter informatie.

  • De commissie zal dit wetsvoorstel in behandeling nemen na ontvangst van het advies van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer.

  35113 i-i Geleidende brief

  35113 i-i Voorstel van wet

  35113 i-i Memorie van toelichting

 • Reactie op verzoek commissie over onredelijkheid van de transitievergoeding

  Te behandelen:

  34351 i-30 i Brief regering d.d. 17 december 2018 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op verzoek commissie over onredelijkheid van de transitievergoeding

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (35074 i).

  • Adressant reactie toezenden.

  34351 i-30 i Reactie op verzoek commissie over onredelijkheid van de transitievergoeding

 • Fraude inburgering

  Te behandelen:

  2018Z24046 Brief regering d.d. 17 december 2018 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidFraude inburgering

  Besluit: Betrekken bij plenair debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018).

  2018D60360 Fraude inburgering

  Bijlage

  Signaal over fraudemeldingen bij inburgering

 • Onderzoek omvang en samenstelling bevolking in Nederland

  Te behandelen:

  35000 i-82 i Brief regering d.d. 18 december 2018 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidOnderzoek omvang en samenstelling bevolking in Nederland

  Besluit: De minister van SZW zal worden verzocht de Kamer te informeren of, en zo nee waarom niet, de uitkomsten van de twee verschillende onderzoeken eerder dan de zomer 2019 respectievelijk voorjaar 2020 aan de Kamer kunnen worden gezonden, dan wel of het mogelijk is tussentijdse updates te ontvangen.

  2019D01193 Onderzoek omvang en samenstelling bevolking in Nederland

  35000 i-82 i Onderzoek omvang en samenstelling bevolking in Nederland

 • Loonstrookjes en koopkracht 2019

  Te behandelen:

  33682 i-20 i Brief regering d.d. 19 december 2018 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidOverzicht van de loonstrookjes en de koopkrachteffecten voor 2019 op basis van de Decemberraming van het CPB

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  33682 i-20 i Overzicht van de loonstrookjes en de koopkrachteffecten voor 2019 op basis van de Decemberraming van het CPB

 • Afschrift van de wetgevingsbrief 2018 van De Nederlandsche Bank met voorstellen ter verbetering van de wet- en regelgeving op het terrein van pensioenen

  Te behandelen:

  32043 i-440 i Brief regering d.d. 19 december 2018 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidAfschrift van de wetgevingsbrief 2018 van De Nederlandsche Bank met voorstellen ter verbetering van de wet- en regelgeving op het terrein van pensioenen

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 6 februari 2019.

  32043 i-440 i Afschrift van de wetgevingsbrief 2018 van De Nederlandsche Bank met voorstellen ter verbetering van de wet- en regelgeving op het terrein van pensioenen

  Bijlage

  Wetgevingsbrief 2018

  Reactie wetgevingsbrief 2018

 • Evaluatie aanpassing wettelijk minimumjeugdloon

  Te behandelen:

  29544 i-872 i Brief regering d.d. 20 december 2018 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidEvaluatie aanpassing wettelijk minimumjeugdloon

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 13 februari 2019.

  29544 i-872 i Evaluatie aanpassing wettelijk minimumjeugdloon

  Bijlage

  Verkenning effecten aanpassing minimum(jeugd)loon

 • Derde monitor Wet aanpak schijnconstructies

  Te behandelen:

  34108 i-30 i Brief regering d.d. 21 december 2018 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidDerde monitor van de Wet aanpak schijnconstructies (Was)

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 13 februari 2019.

  34108 i-30 i Derde monitor van de Wet aanpak schijnconstructies (Was)

  Bijlage

  Derde monitor Wet aanpak schijnconstructies

 • Breed extern onderzoek misbruikrisico's

  Te behandelen:

  17050 i-567 i Brief regering d.d. 21 december 2018 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBreed extern onderzoek misbruikrisico's

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg SUWI-onderwerpen op 20 februari 2019.

  17050 i-567 i Breed extern onderzoek misbruikrisico's

 • Toezegging inzake pilot cultuur- en gedragsinterventie op het gebied van pesten op het werk

  Te behandelen:

  25883 i-339 i Brief regering d.d. 20 december 2018 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidToezegging inzake pilot cultuur- en gedragsinterventie op het gebied van pesten op het werk

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsomstandigheden.

  25883 i-339 i Toezegging inzake pilot cultuur- en gedragsinterventie op het gebied van pesten op het werk

 • Uitstel reactie op advies Bureau ICT-Toetsing over de risico’s en de slaagkans van de implementatie van de inleenadministratie en quotumheffing op grond van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten bij UWV en de Belastingdienst

  Te behandelen:

  34352 i-141 i Brief regering d.d. 20 december 2018 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitstel reactie op advies Bureau ICT-Toetsing over de risico’s en de slaagkans van de implementatie van de inleenadministratie en quotumheffing op grond van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten bij UWV en de Belastingdienst

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  34352 i-141 i Uitstel reactie op advies Bureau ICT-Toetsing over de risico’s en de slaagkans van de implementatie van de inleenadministratie en quotumheffing op grond van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten bij UWV en de Belastingdienst

 • Reactie op verzoek commissie over de brief van FNV Uitkeringsgerechtigden inzake het systeem SyRI

  Te behandelen:

  32761 i-129 i Brief regering d.d. 20 december 2018 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op verzoek commissie over de brief van FNV Uitkeringsgerechtigden inzake het systeem SyRI

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over Handhaving.

  • Adressant reactie toezenden.

  32761 i-129 i Reactie op verzoek commissie over de brief van FNV Uitkeringsgerechtigden inzake het systeem SyRI

 • Reactie op het rapport 'Knellende schuldenwetgeving'

  Te behandelen:

  24515 i-456 i Brief regering d.d. 21 december 2018 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op het rapport 'Knellende schuldenwetgeving'

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Armoede-en schuldenbeleid op 14 februari 2019.

  24515 i-456 i Reactie op het rapport 'Knellende schuldenwetgeving'

  Bijlage

  Reactie per aanbeveling

 • Simpel Switchen in de Participatieketen

  Te behandelen:

  34352 i-142 i Brief regering d.d. 27 december 2018 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidSimpel Switchen in de Participatieketen

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet op 23 januari 2019.

  34352 i-142 i Simpel Switchen in de Participatieketen

  Bijlage

  Stromen in de Sociale Zekerheid 2016

 • Onderzoek SEO "Zelfstandig in en uit de bijstand"

  Te behandelen:

  31311 i-213 i Brief regering d.d. 7 januari 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidOnderzoek SEO "Zelfstandig in en uit de bijstand"

  Besluit: Aangekondigde beleidsreactie afwachten.

  • Naar verwachting ontvangt de Kamer eind eerste kwartaal 2019 een beleidsreactie op het onderzoek.

  31311 i-213 i Onderzoek SEO "Zelfstandig in en uit de bijstand"

  Bijlage

  Onderzoek SEO "Zelfstandig in en uit de bijstand"

 • Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 10 januari 2019)

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

 • Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Rooijen (50PLUS) 34606 i), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 24 januari 2018, de beantwoording eerste termijn Initiatiefnemer heeft plaatsgevonden op 14 en 27 maart 2018. Tweede termijn Kamer heeft plaatsgevonden op 22 mei 2018
 • Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt - (34837 i), eerste termijn Kamer plaatsgevonden op 13 september 2018
 • Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen - (34956 i)
 • Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren - (35010 i)

Plenaire debatten

 • Debat over het rapport van het SCP over ‘De sociale staat van Nederland 2017’ (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 12 december 2017). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan debat over 'De sociale staat van Nederland'. Tevens is tijdens de RvW van 3 oktober op verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) het onderwerp 'Het toenemende aantal werkende armen in Nederland n.a.v. het verschenen SCP-rapport' toegevoegd aan het debat
 • Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (aangevraagd door het lid De Graaf (PVV), bij de RvW van 20 februari 2018). Toegevoegd aan dit debat zijn de volgende twee onderwerpen: tijdens de RvW van 6 maart 2018 het onderwerp 'Turkse aanval op Kamerleden onacceptabel’ (Nos.nl, 24 februari 2018), tijdens de RvW van 4 september het onderwerp 'Turkije gaat weekendscholen financieren in Nederland'.
 • Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (aangevraagd door het lid de Jong (PVV), bij de RvW van 6 maart 2018)
 • Debat over het tekort aan arbeidskrachten (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 6 maart 2018)
 • Debat over het ‘exposen’ van vrouwen (aangevraagd door het lid Becker (VVD), bij de RvW van 8 maart 2018)
 • Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 13 maart 2018)
 • Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk (PvdA), bij de RvW van 20 maart 2018)
 • Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 27 maart 2018)
 • Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 • Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten

 • Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van de sluiting van Sociale Werkplaatsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 5 april 2018)
 • Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 10 april 2018)
 • Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (aangevraagd door het lid Baudet (FvD), bij de RvW van 17 april 2018)
 • Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (aangevraagd door het lid Gijs van Dijk, bij de RvW van 18 april 2018). Het debat van het lid Gijs van Dijk (PvdA) over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is tijdens de RvW van 21 juni 2018 toegevoegd aan het debat 'Flexibele AOW-leeftijd'.
 • Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 19 april 2018)
 • Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 14 juni 2018)
 • Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
 • Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (aangevraagd door het lid Van Rooijen (50PLUS), bij de RvW van 4 september 2018)
 • Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (aangevraagd door het lid Smeulders (GroenLinks), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 • Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 • Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (aangevraagd door het lid Van Kent (SP), bij de RvW van 18 december 2018)
 • Dertigledendebat over de besteding van het budget voor studenten met een beperking(aangevraagd door het lid Raemakers (D66), bij de RvW van 18 december 2018)

VAO's/VSO's

 • VAO Kinderopvang (AO d.d. 13 december 2018, VAO aangevraagd door het lid Kwint (SP)
 • Geplande algemeen overleggen

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  • AO Participatiewet - 23 januari 2019, 14.00-17.00 uur
  • AO Pensioenonderwerpen - 6 februari 2019, 13.00-18.00 uur
  • AO Arbeidsmarktbeleid - 13 februari 2019, 10.00-14.00 uur
  • AO Armoede- en schuldenbeleid - 14 februari 2019, 13.00-17.00 uur: nagegaan wordt of de staatssecretaris van Financiën hierbij aanwezig kan zijn
  • AO Inburgering en integratie - 20 februari 2019, 10.00-13.00 uur
  • AO SUWI-onderwerpen - 20 februari 2019, 15.00-18.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 15 maart 2019 - 6 maart 2019, 10.00-12.00 uur
  • AO Arbeidsongeschiktheid - 27 maart 2019, 10.00-13.00 uur
  • AO Informele Raad WSB van 10-11 april 2019 - 3 april 2019, 10.00-12.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 13 juni 2019 - 5 juni 2019, 10.00-12.00 uur
 • Ongeplande algemeen overleggen

  Details

  Besluit: Ter informatie (klik voor agenda op AO)

  • AO Arbeid en zorg
  • AO Arbeidsomstandigheden
  • AO Handhaving
 • Uitkomst email-inventarisatie - Deelname technische briefing CPB rapport "Vertraagde loonontwikkeling in Nederland"

  Details

  Besluit: Technische briefing definitief doorgang te laten vinden.

  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), Mulder (PVV), Van Weyenberg (D66), Smeulders (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP).
 • Uitkomst email-inventarisatie - Deelname (besloten) technische briefing ARK over UWV en de relatie met fraudesignalen

  Details

  Besluit: Technische briefing definitief doorgang te laten vinden.

  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Wiersma (VVD), Mulder (PVV), Heerma (CDA), Van Weyenberg (D66), Smeulders (GroenLinks) en Van Brenk (50PLUS).
 • Uitkomst email-inventarisatie - Deelname werkbezoek PicNic en deelname voorbereidingswerkgroep

  Details

  Besluit: Werkbezoek doorgang te laten vinden. De voorbereidingsgroep zal een datumvoorstel en een programma aan de commissie voorleggen.

  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Mulder (PVV), Van Weyenberg (D66), Smeulders (GroenLinks), Van Kent (SP) en Gijs van Dijk (PvdA).
  • De volgende leden hebben zich aangemeld voor deelname in de voorbereidingsgroep: Smeulders (GroenLinks), (Gijs) van Dijk (PvdA) en Van Kent (SP).
 • Uitkomst email-inventarisatie - Deelname gesprek met de Nationale ombudsman

  Details

  Besluit: Gesprek definitief doorgang te laten vinden.

  • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Lange (VVD), Mulder (PVV), Peters (CDA), Raemakers (D66), Renkema (GroenLinks) en Jasper van Dijk (SP).
 • Uitkomst email-inventarisatie - Deelname werkbezoek Rotterdamse peuteropvang

  Details

  Besluit: Wegens onvoldoende aanmeldingen vindt het werkbezoek aan de Rotterdamse peuteropvang geen doorgang.

  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Raemakers (D66) en Westerveld (GroenLinks).
 • Verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over werkende armen

  Te behandelen:

  2019Z00492 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 16 januari 2019 - G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede KamerlidVerzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over werkende armen

  Besluit: Verzoek om een rondetafelgesprek Werkende armen te organiseren wordt gehonoreerd.

  • Via een email-inventarisatie kunnen leden zich aanmelden voor deelname aan een voorbereidingsgroep.
  • De voorbereidingsgroep zal een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het programma en vervolgens ter besluitvorming aan de commissie voorleggen.

  2019D01080 Verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over werkende armen

Bijlagen


1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze Tweede Kamercommissie i voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid i over hun beleid.

3.

Meer over...