Stemming motie Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 26 februari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

7

3.

Stemming motie Deconstitutionalise-ring benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester,

te weten:

  • de motie-Rombouts c.s. over de uitwerking van een eventueel nieuwe aanstellingswijze van burgemeesters (34716, letter I).

(Zie vergadering van 13 november 2018.)

De voorzitter:

Is er nog iemand die een stemverklaring wenst af te leggen? Dat lijkt me niet meer. Dat is dus ook niet het geval. We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Rombouts c.s. (34716, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, de PvdD, de OSF en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, 50PLUS, de SP en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

Er staat niet in het draaiboek dat ik even kan schorsen, maar ik schors toch even de vergadering, zodat iedereen de heer Jetten kan feliciteren.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Eerste Kamer

Stemming motie Deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester

20 november 2018 EK 8

8-7-1


 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.