Motie Van Haersma-Buma c.s. over de koppeling van de AOW-leeftijd aan de stijging van de levensverwachting - Toekomst pensioenstelsel

Deze motie i is onder nr. 438 toegevoegd aan dossier 32043 - Toekomst pensioenstelsel.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Toekomst pensioenstelsel; Motie; Motie van het lid Van Haersma-Buma c.s. over de koppeling van de AOW-leeftijd aan de stijging van de levensverwachting
Document­datum 27-11-2018
Publicatie­datum 28-11-2018
Nummer KST32043438
Kenmerk 32043, nr. 438
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

32 043

Toekomst pensioenstelsel

Nr. 438

MOTIE VAN HET LID VAN HAERSMA BUMA C.S.

Voorgesteld 27 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vanaf 2022 de stijging van de AOW-leeftijd een-op-een is gekoppeld aan de stijging van de resterende levensverwachting;

overwegende dat de levensverwachting verder doorstijgt en dat dit vragen oproept over de houdbaarheid van die een-op-eenkoppeling van de AOW-leeftijd;

verzoekt de regering:

  • • 
    te onderzoeken hoe de levensverwachting zich zal ontwikkelen en wat op lange termijn vanuit gezondheid en betaalbaarheid een redelijke verhouding is tussen de duur van het werkzame leven en de duur van het pensioen;
  • • 
    varianten uit te werken voor de koppeling tussen de ontwikkeling van de levensverwachting en de AOW- en pensioenrichtleeftijd;
  • • 
    alternatieven te ontwikkelen voor de inpassing van die varianten in houdbare overheidsfinanciën,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haersma Buma Van Weyenberg Bruins

Van der Linde Stoffer Asscher Klaver

kst-32043-438 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 32 043, nr. 438


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.