35080 NL - wetsvoorstel
Herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 november 2018 ingediend door de minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus i.

 

Om actuele strafwaardige fenomenen beter te kunnen bestrijden introduceert de minister van Justitie en Veiligheid twee nieuwe strafbaarstellingen in het Wetboek van Strafrecht (Sr). Verder worden de wettelijke strafmaxima voor een aantal delicten verhoogd. Het wetsvoorstel bevat de volgende wetswijzigingen: • Verhoging van de strafmaxima voor het delict aanzetten tot geweld, haat en discriminatie (wijziging artikel 137d Sr); • Zelfstandige strafbaarstelling van misbruik van seksueel beeldmateriaal, waaronder wraakporno (nieuw artikel 139h Sr); • Verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor deelneming aan een ernstig ondermijnende criminele organisatie en liquidatiegeweld: - Invoering van een strafverzwaringsgrond voor deelneming aan een criminele organisatie met een ernstig crimineel oogmerk (wijziging artikel 140 Sr); - Verhoging van het strafmaximum voor handel in en bezit van automatische vuurwapens (wijziging artikel 55 van de Wet wapens en munitie); • Verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor kindermishandeling: - Uitbreiding van de strafverzwaringsgrond voor kindermishandeling tot kinderen die aan de zorg, opleiding of waakzaamheid van een ander zijn toevertrouwd (wijziging artikel 304 Sr); - Invoering van een strafverzwaringsgrond voor stelselmatige kindermishandeling (wijziging artikel 304 Sr); - Aanpassing van de verjaringstermijn voor kindermishandeling (wijziging artikel 71 Sr); • Verhoging van het strafmaximum voor het delict diefstal in een woning gedurende de dag (wijziging artikel 311 Sr); • Zelfstandige strafbaarstelling van het hinderen van hulpverleners (artikel 426ter Sr).

1.

Volledige titel

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en zes amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(49 stuks)

2 14 november 2018, koninklijke boodschap, nr. 1     KST350801
Koninklijke boodschap
 
2 14 november 2018, voorstel van wet, nr. 2     KST350802
Voorstel van wet
 
2 14 november 2018, memorie van toelichting, nr. 3     KST350803
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.