Motie Schalk c.s. over een analyse van en een visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie - Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 26 februari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Eerste Kamer der Staten-Generaal

2019

Vergaderjaar 2018-

34 716

Voorstel van wet van het lid Jetten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot de deconstitutionalisering van de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

MOTIE VAN HET LID SCHALK C.S.

Voorgesteld 13 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen over de Wet deconstitutionalisering benoeming commissaris van de Koning en burgemeester,

constaterende, dat de beoogde deconstitutionalisering op dit moment onvoldoende is ingebed in een bredere, toekomstbestendige invulling van positie en taken van aanpalende organen binnen de betreffende decentrale bestuurslagen;

overwegende, dat daardoor het toekomstperspectief ten aanzien van de benoemingswijze van de commissaris van de Koning en van de burgemeester ontbreekt,

overwegende, dat de benoemingswijze niet los kan worden gezien van de posities, taken en verantwoordelijkheden van de andere organen binnen de betreffende bestuurslagen,

overwegende, dat de Grondwet niet gewijzigd dient te worden bij het ontbreken van een gefundeerde visie hierop,

verzoekt de regering eerst een (probleem)analyse van en visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie en bestuur in den brede te ontwikkelen, waaruit blijkt wat de positie van commissaris van de Koning en van de burgemeester is en welke aanstellingswijze daar dan vervolgens bij past,

verzoekt de indiener het wetsvoorstel aan te houden totdat de (probleemanalyse, de visie op de toekomst van de lokale en provinciale democratie, en de daarbij passende aanstellingswijze van de commissaris van de Koning en van de burgemeester door deze Kamer in ogenschouw zijn genomen,

kst-34716-J ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

en gaat over tot de orde van de dag.

Schalk

Vlietstra

Sent

Van Leeuwen Koffeman Ten Hoeve

Eerste Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 34 716, J 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.