Motie Faber-Van de Klashorst c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de regering - Nota over de toestand van 's Rijks financiën

Deze motie i is onder nr. B toegevoegd aan dossier 35000 - Miljoenennota 2019.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nota over de toestand van 's Rijks financiën; Motie van het lid Faber-Van de Klashorst c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de regering
Document­datum 30-10-2018
Publicatie­datum 31-10-2018
Nummer KST35000B
Kenmerk 35000, nr. B
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

35 000

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

MOTIE VAN HET LID FABER-VAN DE KLASHORST C.S.

Voorgesteld 30 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende,

dat het VN migratieakkoord de grenzen wagenwijd open zet voor honderden miljoenen migranten, die via Afrika Europa in kunnen reizen en dus ook Nederland;

dat de verwachting is dat de huidige Afrikaanse bevolking deze eeuw, explosief zal toenemen van 1 miljard naar 4 miljard mensen;

dat de toestroom van honderden miljoenen niet-westerse migranten leidt tot de volledige instorting van de Nederlandse verzorgingsstaat en het einde is van Nederland;

constaterende, dat de Minister-President zich niet onomwonden heeft uitgesproken het VN migratieakkoord te zullen verwerpen en dus ook het akkoord niet te zullen ondertekenen;

zegt hierbij het vertrouwen in de regering op en gaat over op de orde van de dag.

Faber-van de Klashorst

P van Dijk

Kok

  • T. 
    van Kesteren Van der Sluijs Dercksen Van Strien Van Hattem Aardema

kst-35000-B ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Eerste Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 000, B


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.