Vragen van het lid Geurts aangaande het zogeheten gelijkberechtigingsdossier

Met dank overgenomen van J.L. (Jaco) Geurts i, gepubliceerd op dinsdag 30 oktober 2018.

Vragen van het lid Geurts (CDA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het zogeheten gelijkberechtigingsdossier

 • 1. 
  Herinnert u zich de antwoorden op eerdere vragen van het lid Geurts aan de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken over het zogeheten gelijkberechtigingsdossier (documentnr. 2015D34017)?
 • 2. 
  Bent u bekend met de inhoud van het arrest van het Gerecht (15-10-2018/T-79/16/ECLI:EU:T:2018:680) inzake vermeende onrechtmatige staatssteun in verband met de gesubsidieerde verwerving of het gratis ter beschikking stellen van natuurterreinen? 1)
 • 3. 
  Gezien het oordeel van het Europees Hof dat de Europese Commissie formeel onderzoek moet openen naar de Nederlandse staatssteun aan de zogeheten Terrein Beherende Organisaties (TBO's) naar aanleiding van de klacht van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG), deelt u de mening dat een dergelijk formeel onderzoek ertoe kan leiden dat de TBO's grote bedragen aan staatssteun terug moeten betalen? Zo nee, waarom niet?
 • 4. 
  Waarom is er indertijd niet vooraf, vóór de verstrekking van staatssteun aan TBO's, bij de Europese Commissie de staatssteun ter goedkeuring gemeld en een goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie afgewacht, te weten de standstill-verplichting?
 • 5. 
  Hoe hoog schat u het risico in dat TBO’s de gegeven steun moeten terugbetalen? Wat is het geldbedrag dat terugbetaald zou moeten worden?
 • 6. 
  Is het juist dat vanwege het niet naleven van de standstill-verplichting op de Nederlandse overheid een juridische verplichting rust om in ieder geval de rente over de verleende staatssteun aan de TBO's terug te vorderen, ook als de staatssteun goedgekeurd wordt door de Europese Commissie? Zo nee, waarom niet? Om welk geldbedrag aan rente zou het gaan?
 • 7. 
  Klopt het dat de VGG aangeboden heeft met de Nederlandse Staat en de TBO’s deze staatssteunkwestie buiten rechte af te wikkelen in ruil voor intrekking van de klacht? Zo ja, waarom is hier niet op ingegaan?
 • 8. 
  Vindt u het risico dat de TBO's naar aanleiding van het onderzoek van de Europese Commissie mogelijk grote bedragen aan staatssteun moeten terugbetalen aanvaardbaar?
 • 9. 
  Is bovengenoemde uitspraak voor u reden om een leidende rol te gaan spelen in het faciliteren van een schikking tussen de Staat, de VGG en de TBO's? Zo nee, waarom niet?
 • 10. 
  Hoe hoog schat u de kans in dat de Europese Commissie hoger beroep tegen de uitspraak van het Hof gaat aantekenen? Is dat wenselijk? Zo ja, waarom?

--