Brief regering; Relatie tussen marktwerking en arbeidsverhoudingen in het openbaar vervoer - Openbaar vervoer - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 19 juni 2019
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

23 645

Openbaar vervoer

Nr. 680

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2018

Naar aanleiding van uw verzoek om informatie over de relatie tussen marktwerking en arbeidsverhoudingen in het openbaar vervoer bericht ik u het volgende.

In het algemeen overleg over openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi op 20 september 2018, heb ik toegezegd een onderzoek te doen naar de effecten van marktwerking en decentralisatie in het openbaar vervoer. En ik heb toegezegd dat ik de onderzoeksopzet met uw Kamer zal delen voor het algemeen overleg over spoorordening op 6 december aanstaande. Hierbij zal ik ook uw verzoek betrekken.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

  • S. 
    van Veldhoven-van der Meer

kst-23645-680 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 23 645, nr. 680


 
 

3.

Meer informatie

 
 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.