Verordening 2018/1541 - Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 904/2010 en (EU) 2017/2454 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van de btw - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 26 september 2020
kalender

Verordening 2018/1541 - Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 904/2010 en (EU) 2017/2454 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van de btw

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 16 oktober 2018 gepubliceerd en is op 5 november 2018 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) 2018/1541 van de Raad van 2 oktober 2018 tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 904/2010 en (EU) 2017/2454 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EU) 2018/1541 of 2 October 2018 amending Regulations (EU) No 904/2010 and (EU) 2017/2454 as regards measures to strengthen administrative cooperation in the field of value added tax
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2018/1541
Origineel voorstel COM(2017)567 NLEN
Celex-nummer i 32018R1541

3.

Key dates

Document 02-10-2018; datum van ondertekening
Bekendmaking in Publicatieblad 16-10-2018; PB L 259 p. 1-11
Inwerkingtreding 05-11-2018; in werking datum publicatie +20 zie art 3
01-01-2020; Toepassing Gedeeltelijke toepassing zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

16.10.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 259/1

 

VERORDENING (EU) 2018/1541 VAN DE RAAD

van 2 oktober 2018

tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 904/2010 en (EU) 2017/2454 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 113,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Het huidige systeem voor de belasting van het handelsverkeer tussen de lidstaten is gebaseerd op een in 1993 ingevoerde overgangsregeling, die niet meer bij de tijd is en gevoelig is voor fraude in het kader van een in hoge mate complex stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw). In oktober 2017 heeft de Commissie een wetgevingsvoorstel gedaan waarin zij de krijtlijnen heeft getrokken voor een definitief btw-stelsel voor de grensoverschrijdende b2b-handel tussen de lidstaten, waarbij grensoverschrijdende leveringen zouden worden belast in de lidstaat van bestemming. Aangezien het verscheidene jaren kan duren voordat dit definitieve btw-stelsel voor de handel binnen de Unie volledig ten uitvoer is gelegd, moeten op korte termijn maatregelen worden genomen om grensoverschrijdende btw-fraude doeltreffender en sneller te bestrijden. Het verbeteren en vereenvoudigen van de instrumenten voor administratieve samenwerking, in het bijzonder Eurofisc, is ook van groot belang om btw-fraude in het algemeen te bestrijden en het vertrouwen tussen de belastingautoriteiten te versterken voordat het definitieve btw-stelsel wordt ingevoerd.

 

(2)

Een administratief onderzoek is vaak nodig om btw-fraude te bestrijden, in het bijzonder wanneer de belastingplichtige niet gevestigd is in de lidstaten waar de belasting verschuldigd is. Om een goede handhaving van de btw te garanderen en om dubbel werk en administratieve lasten bij de belastingautoriteiten en de bedrijven te voorkomen, moet, wanneer ten minste twee lidstaten een administratief onderzoek nodig achten naar de bedragen die zijn aangegeven door een belastingplichtige die niet op hun grondgebied gevestigd is maar die daar wel belastbaar zijn, de lidstaat waar de belastingplichtige gevestigd is het onderzoek verrichten, tenzij die lidstaat in staat is de gevraagde inlichtingen te verstrekken. De verzoekende lidstaten moeten paraat staan om de lidstaat van vestiging bij te staan door actief deel te nemen aan het onderzoek. Aangezien het mogelijk is dat de ambtenaren van de verzoekende lidstaat de feiten en omstandigheden van de zaak beter kennen, en indien de aangezochte lidstaat niet heeft verzocht om ambtenaren van de verzoekende lidstaten, moeten de ambtenaren van verzoekende lidstaten tijdens het administratieve onderzoek aanwezig kunnen zijn, voor zover de voorwaarden krachtens het nationale recht van de aangezochte lidstaat voor die aanwezigheid zijn vervuld. Daarbij dienen de ambtenaren van de verzoekende lidstaten door de bemiddeling van de ambtenaren van de aangezochte lidstaat toegang te krijgen tot dezelfde gebouwen en documenten als ambtenaren van de aangezochte lidstaat. Wanneer de wetgeving van de aangezochte lidstaat dergelijke voorwaarden voor het toelaten van de aanwezigheid bevat, moet ervan worden uitgegaan dat de aangezochte lidstaat de nodige maatregelen neemt om aan deze voorwaarden te voldoen. In elk geval moeten ambtenaren van de verzoekende lidstaten, wanneer zij zulks noodzakelijk achten, in de aangezochte lidstaat aanwezig kunnen zijn voor overleg over het onderzoek met ambtenaren van die lidstaat na deze te hebben...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.