Motie Jasper van Dijk over voor adresregistratie volledig overgaan op de BRP - Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Deze motie i is onder nr. 550 toegevoegd aan dossier 17050 - Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Motie; Motie van het lid Jasper van Dijk over voor adresregistratie volledig overgaan op de BRP
Document­datum 11-10-2018
Publicatie­datum 11-10-2018
Nummer KST17050550
Kenmerk 17050, nr. 550
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

17 050

Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies

Nr. 550

MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 11 oktober 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wordt toegewerkt naar een solide systeem van adresgegevens, waarbij het adres in de Basisregistratie Personen (BRP) voortaan leidend is;

overwegende dat de regering de mogelijkheid onderzoekt om het verblijfadres van arbeidsmigranten tijdens de eerste vier maanden in de BRP te registreren;

verzoekt de regering, het UWV op te dragen met betrekking tot de adresregistratie volledig over te gaan op de BRP,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

kst-17050-550 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 17 050, nr. 550


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.